کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ل‍ی‍ب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍راج‌، ن‍ادر
رزاق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌، ح‍اف‍ظ
س‍ل‍ی‍م‍ان‌، س‍وزان‌ روب‍ی‍ن‌
ف‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرف‍اس‍ی‌
ت‍ه‍ال‍ی‌، ب‍ش‍ی‍ر
ن‍ص‍ر، ق‍ری‍ره‌ زرق‍ون‌
 
ناشر:
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحرکه = حرکه >الشعریه فی لیبیا فی العصر الحدیث :بدایاتها -اتجاهاتها -قضایاها -اشکالها -اعلامها
نصر، قریره زرقون ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ن۴۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<القاری =قاری >فی النص
سلیمان ، سوزان روبین ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۶۸۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حواراللغات مدخلا الی تبسیط المفاهیم اللسانیه الوظیفیه
سراج ، نادر ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌س۴۲۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علم الاجرام و السیاسه الجنائیه
رزاقی ، محمد ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ،
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭ر۴۵۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<اللسانیات = لسانیات >فی الثقافه العربیه المعاصره :دراسه تحلیلیه نقدیه فی قضایا التلقی و اشکالاته
اسماعیلی علوی ، حافظ ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ف‍لا۵۳۵‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الخطاب = خطاب >الاشتباهی فی التراث اللسانی العربی
تهالی ، بشیر ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۳م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ت۸۸۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ازمه اللغه العربیه فی المغرب :بین اختلالات التعددیه و تعثرات " الترجمه "
فهری ، عبدالقادرفاسی ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ف۹۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک