کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دار رس‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍اب‌، ب‍در ش‍اک‍ر، ۱۹۲۶- ۱۹۶۴ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍واب‌، م‍ظف‍ر -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادون‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دس‍ع‍ی‍د،۱۹۳۰ - - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
خ‍ی‍ر، ه‍ان‍ی‌
ش‍وب‍اص‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
دار رس‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مظفر النواب شاعر المعارضه السیاسیه و الغضب القومی
خیر، هانی ؛  دمشق دار رسلان   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ن۶۶۳/‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بدر شاکر السیاب ثوره الشعر و مراره الموت
خیر، هانی ؛  دمشق دار رسلان   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۸۵۹/‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ادونیس شاعر الدهشه و کثافه الکلمه
خیر، هانی ؛  دمشق دار رسلان   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف‍لا۳۴۱،/‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس = قاموس >الحدیث ( المواکب )لمصطلحات و مفردات و اختصارات المعلوماتیه و الاتصالات :قاموس انکلیزی -عربی
شوباصی ، ناصر ؛  بیروت دار رسلان   ، ۲۰۱۴م
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۳‬,‭‌ش۷۱۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک