کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
اش‍ت‍ای‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌ ارن‍س‍ت‌
ی‍وری‍س‌ ، ل‍ی‍ون‌
گ‍رگ‍وری‌، دی‍ک‌
ه‍ری‍س‌، ت‍ام‍س‌
ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد دی‍وی‍د
آل‍ب‍وم‌، م‍ی‍چ‌
ه‍ی‍وارد، دوب‍وز
دک‍ت‍روف‌، ادگ‍ار لارن‍س‌
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
اس‍ت‍ون‌، ای‍روی‍ن‍گ‌
ک‍ی‍ن‍گ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ه‍م‍اف‍ی‍روز، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌
ف‍ل‍ی‍ش‍ر، ل‍ی‍ون‍ور
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌
اف‍ق‌
ی‍زدان‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
درس‍ا
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍ه‍ت‍اب‌
م‍ی‍لاد
ت‍وف‍ی‍ق‌ آف‍ری‍ن‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر س‍ام‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ع‍ل‍م‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ارس‍طو
ب‍ه‍ج‍ت‌
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
هیچ راهی دور نیست
باخ ، ریچارد دیوید ؛  [تهران ] بهجت   ،
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۱۳۹‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میزری
کینگ ، استیون ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ک۹۷۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زویا
استیل ، دانیل ؛  تهران میلاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۴ز‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آتش افروز، دختر بچه ای که تجهیزات پیشرفته و قوای شیطانی ( سیا )سازمان جاسوسی آمریکا و( شاپ )سازمان علمی تحقیقاتی سری سیا راشکست داد
کینگ ، استیون ؛  درسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ک۹۷۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شور زندگی " ماجرای زندگی ونسان وان گوگ نقاش هلندی "
استون ، ایروینگ ؛  تهران یزدان امیر کبیر   ، ۱۳۶۹-۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوشه های خشم
اشتاین بک ، جان ارنست ؛  تهران ارسطو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۴۵‌خ ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرنده ای به نام آذرباد
باخ ، ریچارد دیوید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۱۳۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خوشه های خشم
اشتاین بک ، جان ارنست ؛  تهران بزرگمهر نگاه   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۴۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رین من
فلیشر، لیونور ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۸۵۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جوناتان ، مرغ دریایی
باخ ، ریچارد دیوید ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۱۳۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عقاب تنها
استیل ، دانیل ؛  تهران توفیق آفرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داستان یک سیاه پوست
گرگوری ، دیک ؛  شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌گ۳۵۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رگتایم
دکتروف ، ادگار لارنس ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭د۶۱۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هانیبال
هریس ، تامس ؛  تهران نشر سامان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه ۵۵۶‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پورگی
هیوارد، دوبوز ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۹۸۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ناپیدا
اوستر، پل ؛  تهران افق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
توپاز
یوریس ، لیون ؛  تهران انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۷۷۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آلبوم خانوادگی
استیل ، دانیل ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
باغ فردوس
همافیروز، آناهیتا ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۳۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پنج نفری که در بهشت به ملاقاتت می آیند
آلبوم ، میچ ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭آ ۷۱۹ ‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7