کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
زی‍دان‌، ج‍رج‍ی‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ردادور، ح‍م‍زه‌
ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ا، م‍رادع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍م‍دان‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌
ف‍اروق‍ی‌، ف‍واد
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د پ‍اث‌، ۱۲۹۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍ن‍اه‍ی‌ م‍اک‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ای‍رج‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍اک‍روان‌، ام‍ی‍ن‍ه‌
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور
اح‍م‍دی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، اح‍م‍د
ک‍س‍م‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۹۹- ۱۳۷۲ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ع‍ی‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ن‍ج‍ف‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
گ‍ل‍ش‍ای‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
م‍ت‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ای‍ران‌ وی‍چ‌
اف‍ش‍اری‌
ال‍ه‍ام‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
رس‍ا
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ آرم‍ان‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍ع‍ارف‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ف‍روه‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ س‍وم‌ اس‍ف‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حماسه ستارخان
پناهی ماکوئی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌پ۵۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقام تیرداد
آرین نژاد، شاپور ؛  [تهران ] بنگاه مطبوعاتی سوم اسفند   ، [۱۳۳۷]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۴۵۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عباسه و جعفر برمکی
زیدان ، جرجی ؛  [ تهران ] چاپخانه آرمان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭ز۸۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از صید ماهی تا پادشاهی یا داستان جوانان بلند پرواز
سردادور، حمزه ؛  [تهران ] ابن سینا   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌س۴۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواجه تاریخ
فاروقی ، فواد ؛  [تهران ] رسا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌ف۱۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حماسه بابک خرمدین
همدانی ، نادعلی ؛  [تهران ] متین   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌ه۶۵۷۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تلخ و شیرین
ابراهیمی ، مجید پاث ، ۱۲۹۸ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌ف‍لا۱۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کوتاه و خواندنی از تاریخ
توانا، مرادعلی ، گردآورنده ؛  تهران معارف   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌ت۷۶۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داستان باستان
نوری ، حسین ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌ن۷۵۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ده مرد رشید
آرین نژاد، شاپور ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۴۵۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستانهایی از لابلای تاریخ
کسمائی ، علی اکبر، ۱۲۹۹- ۱۳۷۲ ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۵۵۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حماسه سازان سرزمین ایران
نجفی ، ناصر ؛  [تهران ] گلشایی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ن۳۳۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داستانهائی از تاریخ
سعیدی ، غلامرضا ؛  تهران الهام   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۰‬,‭‌س۵۷۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده گمنام
پاکروان ، امینه ؛  تهران افشاری   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۲۲۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پند و عبرت
احمدی بیرجندی ، احمد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر نقابدار
سهرابی ، ایرج ؛  ایران ویچ   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌س۸۴۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قصه های شیرین تاریخی ، اخلاقی ، علمی ، فلسفی ، انتقادی
مصطفوی ، حسن ؛  طهران مرکز نشر کتاب   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۸‬,‭‌م۶۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مختصری از تاریخ
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌م۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نگهبان تاج و تخت
آرین نژاد، شاپور ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی فروهر   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۴۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<۷= هفت >سردار نامی
قاسمی ، عباس ؛  گیلان بنگاه مطبوعاتی سوم اسفند   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ق۱۹۹‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2