کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌-ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ص‍ال‍ح‌،طی‍ب‌،۱۹۲۹ - م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌-.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ادری‍س‌، س‍ه‍ی‍ل‌ ، ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
رب‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ م‍ج‍ی‍د
اب‍راه‍ی‍م‌، طی‍ب‍ه‌ اح‍م‍د
ت‍ام‍ر، زک‍ری‍ا
م‍ال‍ح‌، ی‍اس‍ر
ح‍س‍ن‌،ش‍وق‍ی‌
دروی‍ش‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رم‍اوی‌،م‍م‍دوح‌
س‍ع‍دن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اب‍وال‍ش‍ع‍ر، ه‍ن‍د
م‍ن‍ف‍ل‍وطی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ل‍طف‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ف‍ه‍د
ب‍رک‍ات‌، س‍ل‍ی‍م‌
ازوط، ج‍ورج‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا( م‍ی‍ل‍ر)
وی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
ام‌ خ‍ل‍دون‌، س‍ل‍ی‍م‌ ن‍وی‍ض‌
م‍وراق‍ی‍ا، ال‍ب‍رت‍و
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دار ال‍ت‍ن‍وی‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارالاداب‌
ری‍اض‌ ال‍ری‍س‌ ل‍ل‍ک‍ت‍ب‍و ال‍ن‍ش‍ر
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍س‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
عندما تصبح الذاکره وطنا قصص
ابوالشعر، هند ؛  عمان وزاره الثقافه   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النظرات =نظرات >
منفلوطی ، مصطفی لطفی ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۰۶ه=۱۹۸۶=۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌م۷۹۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سهیل ادریس فی قصه و مواقفه الادبیه
ازوط، جورج ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۳۳۳،/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مذکرات خادم
ابراهیم ، طیبه احمد ؛  قاهره موسسه العربیه الحدیثه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ظلال الحقیقه
ابراهیم ، طیبه احمد ؛  قاهره موسسه العربیه الحدیثه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معسکرات الابد
برکات ، سلیم ؛  بیروت دار التنویر   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ب۴۵۸‌م‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الکامله
منفلوطی ، مصطفی لطفی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌م۷۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لیالی الاطفال
فرماوی ،ممدوح ؛  قاهره الموسسه العربیه الحدیثه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌ف۵۶۲‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نوادر جحا للاطفال
حسن ،شوقی ؛  قاهره الموسسه العربیه الحدیثه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌ح۵۱۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جزیره الموت
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  بیروت مکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌جز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<النیل =نیل >یجری شمالا النواطیر
اسماعیل ، فهد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ذاکره ... للنسیان
درویش ، محمود ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسسات و النشر   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭د۴۹۱ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طقوس فی الظلام
ویلسون ، کالین ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭و۹۴۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<السام =سام ... >روایه
موراقیا، البرتو ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۵۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۳۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صوله فی میدان قاحل :قصص اولی
ربیعی ، عبدالرحمن مجید ؛  بیروت الدار العربیه   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭ر۳۴۷‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الطیب =طیب >الصالح :مختارات منسی ، انسان نادر علی طریقته
بیروت ریاض الریس للکتبو النشر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۲۶۸،/‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات الولد الشقی
سعدنی ، محمود ؛  بیروت دارالعوده   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌س۵۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الامیره =امیره >التی اختفت فی هیلتون الکویت
مالح ، یاسر ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌م۱۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غربه فی الوطن
ام خلدون ، سلیم نویض ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۷۷۹‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<النمور=نمور >فی الیوم العاشر
تامر، زکریا ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ت۲۵۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8