کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ - ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍ن‌ ج‍ل‍ون‌، طاه‍ر، ۱۹۴۴ - م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
لاف‍ی‍ت‌، ژان‌
اش‍م‍ی‍ت‌، اری‍ک‌ - ام‍ان‍وئ‍ل‌
س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌
ژاک‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
ف‍ران‍ک‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ب‍وداف‍ر، دو
رولان‌، روم‍ن‌
م‍وروا، آن‍دره‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
ب‍وب‍ن‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
زواک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌
 
ناشر:
ی‍ادگ‍ار
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌،زم‍ان‍ه‌
ج‍ام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
ج‍وی‍ا
رادم‍ه‍ر ت‍وس‍ن‌ دان‍ش‌ ن‍ک‍وراد
ای‍ران‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر دب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
دارال‍ب‍ح‍ار
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ع‍وی‍دات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ب‍ازت‍اب‌ ن‍گ‍ار
ف‍رخ‍ی‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ف‍رخ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شازده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جان شیفته
رولان ، رومن ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ر۸۴۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شازده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طاعون
کامو، آلبر ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برمیگردیم گل نسرین بچینیم
لافیت ، ژان ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ل۲۱۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی فرانسه در قرن بیستم
بودافر، دو ؛  تهران ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۰۹‬,‭‌ب۷۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سن عقل
سارتر، ژان پل ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌س۱۴۵‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<السامفونیا=سامفونیا >الراعویه
ژید، آندره پل گیوم ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ژ۸۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شهریار کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  [تهران ] موسسه انتشارات نگاه ،زمانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماشین خواندن افکار
موروا، آندره ؛  تهران یادگار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صخره الحب
زواکو، میشل ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ز۶۷‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دلهره هستی
کامو، آلبر ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انجیل های من
اشمیت ، اریک - امانوئل ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۵۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میرا
فرانک ، کریستوفر ؛  تهران امیرکبیر بازتاب نگار   ، ۱۳۵۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ف۳۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مائده های زمینی و مائده های تازه
ژید، آندره پل گیوم ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ژ۸۷‌م‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رامسس ، فرزند خورشید
ژاک ، کریستیان ؛  تهران جویا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭ژ۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رامسس
ژاک ، کریستیان ؛  مشهد تهران سخن گستر دبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭ژ۱۳ر‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الاغتراب = اغتراب >دراسه تحلیلیه لشخصیات الطاهربن جلون الروائیه
عبدالله ، یحیی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۶۹۶/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حضرت دوست
بوبن ، کریستیان ؛  تهران رادمهر توسن دانش نکوراد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۷۴۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2