کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍ش‍ر آم‍ون‌
ن‍گ‍اه‌
گ‍ل‍ش‍ائ‍ی‌
آب‍ان‌
رض‍ا رض‍ای‍ی‌
ت‍لاش‌
ج‍اوی‍دان‌
آزم‍ون‌
ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر
ش‍ه‍ری‍ار دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ع‍طائ‍ی‌
ن‍اص‍رخ‍س‍رو ن‍گ‍اه‌
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزردگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابله
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  [تهران ] گلشائی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ف‍لا‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابله
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برادران کارامازوف
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برادران کارامازوف
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران آزمون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیچارگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  [تهران ] عطائی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تیره بختان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تسخیر شدگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  [تهران ] نگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ت‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جنایت و مکافات
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جنایات و مکافات
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌جآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جوان خام
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ج‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جوان خام
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران رضا رضایی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌جو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات خانه مردگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  [تهران ] نشر آمون   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات خانه اموات
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران ناصرخسرو نگاه   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌خ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خانم صاحبخانه
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران آبان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌خ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نیه توچکا
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آزردگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران شهریار دنیای کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲آ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیچارگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیلم نوشته ی جنایت :برداشتی آزاد از" جنایت و مکافات "اثر داستایوسکی
سجادی ، محمدعلی ؛  تهران آهنگ دیگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۹چ‌/۴۳۷۲‬,‭‌س۳۶۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبهای سپید
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2