کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ام‍ور ح‍س‍ب‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
زن‍ان‌ -خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
پ‍ی‍از
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ک‍ب‍وت‍ره‍ا -اطل‍س‌ ه‍ا
ش‍ت‍ره‍ا -پ‍رورش‌
ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌( ح‍ق‍وق‌ -)ای‍ران‌
ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د
 
پدیدآور:
طای‍ف‍ه‌ س‍ل‍طان‍خ‍ان‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ح‍م‍ی‍ت‍ی‌ واق‍ف‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍وک‍ن‍ده‌ای‌، ع‍زی‍ز
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
م‍ق‍دس‌، اح‍س‍ان‌
ح‍اج‍ی‍ان‍ی‌، ه‍ادی‌
خ‍دای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ولاوردی‌، ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌
 
ناشر:
ح‍ق‍وق‍دان‌ دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ح‍ق‍وق‍دان‌: دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
پ‍رت‍و واق‍ع‍ه‌؛ دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی
بازگیر، یدالله ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷۰۲۶۴۳‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور( وصیت ، حصر وراثت ، ارث )
بازگیر، یدالله ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۶۳۰۹۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل حقوقی قتل عمد با تاکید بر رویه قضایی و دکترین
نوکنده ای ، عزیز ؛  تهران حقوقدان : دانش نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵۲۴‬,‭‌ن۸۱۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی نژادهای کبوتر
مقدس ، احسان ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۵۹۸‬,‭۶۵‬,‭‌م۷۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق نمایندگی :باب اول :نمایندگی مدنی ، باب دوم :نمایندگی تجارتی
حاجیانی ، هادی ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۹‬,‭‌ح۱۶۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت :ثبت املاک ، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی
حمیتی واقف ، احمدعلی ؛  تهران حقوقدان دانش نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴۳۸،/۵۵‬,‭‌ح۸۳۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشکافی خشونت علیه زنان
مولاوردی ، شهیندخت ؛  تهران حقوقدان دانش نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌م۸۴۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳( کلیات ، قراردادها و ایقاع ها)
حمیتی واقف ، احمدعلی ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ح۸۳۵‌ح‌قو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول پرورش شتر
خدایی ، عباس ؛  تهران پرتو واقعه ؛ دانش نگار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۳۶‬,‭۲۹۵۳‬,‭‌خ۳۹۴‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیاز( کاشت ، داشت ، برداشت )
طایفه سلطانخانی ، امیرمسعود ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۳۵‬,‭۲۵‬,‭ط۳۵۴‌پ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک