کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
اس‍طوره‌ ه‍ا
س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
راس‍ت‍گ‍وی‍ی‌
-م‍ی‍رزااح‍م‍د ص‍ب‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌
ک‍ل‍ی‍م‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
ن‍ج‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۲۰- ۱۳۷۹ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟- ۶۱۴ ؟ ق‌
اس‍طوره‌
آرای‍ه‌ ه‍ای‌ ادب‍ی‌
زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
پ‍ی‍ام‍ب‍ر( ص‌)
 
پدیدآور:
غ‍ل‍ب‍اش‌ ق‍ره‌ ب‍لاغ‍ی‌، ن‍ج‍م‍ه‌
ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌ ق‍م‍ص‍ری‌، ه‍م‍ا
ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ه‍ن‍وی‍ه‌، ح‍س‍ام‌
ف‍ت‍اح‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍گ‍ه‍داری‌، ح‍ام‍د
راس‍ت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
س‍رم‍دی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
رح‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، اع‍ظم‌
ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ع‍دال‍ت‌ پ‍ور، اق‍دس‌
ج‍وادی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍ق‍دی‌ اطاق‍وری‌، ق‍درت‌
ب‍ن‍ی‌ طب‍اء، ل‍ی‍لا
گ‍لاب‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا
رح‍ی‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍وش‍ای‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
گفتگوی تمدنها
جوشایی ، منیره ؛  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۷، ۳۰۲،ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
فراز و فرود پادشاهان در شاهنامه
راستی ، معصومه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۵۱ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ زیورآلات در ادب فارسی از آغاز تا قرن نهم هجری
بهرامی قهنویه ، حسام ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵۵ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل اشارات دیوان کلیم کاشانی
رحیمی فینی ، اعظم ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵۶ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح دیوان میرزااحمد صبور کاشانی
عدالت پور، اقدس ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵۷ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
روش برخورد پیامبر( ص )با مخالفان
کنعانی ، مجید ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه علوم قرآن و حدیث ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۶ ،KHT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبک شناختی شعر فریدون مشیری
رحیمی کاشانی ، مصطفی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۶۳ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاوش در اسطوره و ادبیات
فتاحی دولت آبادی ، نیلوفر ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۹۵ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل ساختاری داستان های کوتاه بیژن نجدی
بنی طباء، لیلا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۹۸ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ آداب و رسوم و اشارات در دیوان خواجوی کرمانی
گلابی ، احمدرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۹۹ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تقابل راستی و دروغ در شاهنامه ( و بررسی خاستگاه های آن در فرهنگ مزدایی و تعالیم اسلامی )
غلباش قره بلاغی ، نجمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۰۰ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد ادبی و هنری اصطلاحات موسیقی در شعر نظامی گنجوی
نقدی اطاقوری ، قدرت ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۰۱ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
سیمای نماز در شعر عرفانی ( قرن پنجم تا هشتم )
سرمدی بیدگلی ، معصومه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۱۱۱ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و بررسی آرایه های ادبی امثال و حکم دهخدا
نگهداری ، حامد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۲۷ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اسطوره ضحاک از فردوسی تا بیضایی
اللهیاری قمصری ، هما ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۱۳۰ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
پاداش و کیفر اعمال در شعر فارسی ( از آغاز تا پایان قرن هفتم )
جوادی نوش آبادی ، حمیدرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۴۴ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک