کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آذر آب‍ادگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دو زب‍ان‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ق‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
وان‌ رای‍ش‌، اوری‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آذر آب‍ادگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذر آب‍ادگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر زبانشناسی همگانی
بقائی ، ناصر ؛  تبریز انتشارات دانشگاه آذر آبادگان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۴۰۷‬,‭‌ب۵۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برخود زبانها
وان رایش ، اوریل ؛  تبریز دانشگاه آذر آبادگان   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭و۳۲۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک