کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ف‍ق‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ازن‍دران‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ع‍روض‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ح‍ق‍ق‌ ک‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،- ۹۴۰؟ق‌.
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
آم‍وخ‍ت‍ن‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وآم‌،۱۹۲۸ maoN ,yksmahC-. - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍رب‍ی‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍چ‌، راب‍رت‌
ای‍س‍ت‍ون‌، ج‍ی‌.اف‌.
دارائ‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ب‍ه‍زادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍ن‍ص‍وری‌، ج‍واد
ب‍ادام‍چ‍ی‍ان‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ن‍وری‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ع‍ل‍وی‌، اح‍م‍د
ص‍ف‍ارزاده‌، طاه‍ره‌
ک‍وک‌، وی‍وی‍ان‌ ج‍ی‍م‍ز
اف‍ض‍ل‌ال‍م‍ل‍ک‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ب‍اب‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ب‍اب‍ل‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (زن‍ج‍ان‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی ترجمه
صفارزاده ، طاهره ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۲‬,‭‌ص۶۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی
علوی ، احمد ؛  تهران معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴‬,‭‌ع۸۲۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ، عبدالله ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ج۱۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و آراء خاص فقهی محقق کرکی
جعفری هرندی ، محمد ؛  بابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۹۲۴‬,‭‌م۳۳۱/‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آموزش روخوانی قرآن کریم ، به ضمیمه ترجمه نماز به زبان انگلیسی
عابدینی ، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱۰۷‬,‭‌ع۱۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیامهای پژوهشی در شاهنامه فردوسی
دارائی ، بهمن ؛  زنجان دانشگاه آزاد اسلامی (زنجان )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌شد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و کارآمدی گروه
تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭ر۸۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر دستور جهانی چامسکی
کوک ، ویویان جیمز ؛  [ تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ک۸۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و ویرایش ۱ و ۲ ویژه رشته های ادبیات فارسی و عمومی دانشگاهها
حسینی ، احمد ؛  بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ح۵۷۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چهارده مقاله
نوری ، مهدی ؛  کرج دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ن۷۵۷‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سفر مازندران و وقایع مشروطه ( رکن الاسفار)
افضل الملک ، غلامحسین ؛  قائمشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۴۰۴۲،/۲۲۰۷‬,‭‌ف‍لا۶۵۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیر تکوینی انقلاب اسلامی
منصوری ، جواد ؛  [ تهران ] مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌م۷۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری از طریق بررسی موارد خاص
ایستون ، جی .اف . ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علم عروض و قافیه
بهزادی ، حسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ب۸۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناخت انقلاب اسلامی و ریشه های آن
بادامچیان ، اسدالله ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جنوب تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌ب۱۴۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون ادب فارسی و آیین نگارش
بهزادی ، حسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ب۸۶۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهنمایی و مشاوره شغلی
حسینی ، مهدی ؛  [تهران ] مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۴۲۵‬,‭‌ح۵۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس فارسی ۱۳۶۳ تا۱۳۷۲
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۸۲،‌ف۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مربیان بزرگ ( تاریخ اندیشه های تربیتی ) ، افلاطون ، ارسطو،...
اولیچ ، رابرت ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تاریخ فقه و فقها
جعفری هرندی ، محمد ؛  بابل دانشگاه آزاد اسلامی بابل ، مرکز انتشارات علمی   ، [۱۳۷۴]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۹‬,‭‌ج۴۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9