کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -)اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ش‍ن‍ا -آم‍وزش‌
اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍رک‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌، دی‍وی‍د ج‍ی‌.
ک‍اش‍ف‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
چ‍ان‍س‌، پ‍ت‍ی‌ ال‌.
ب‍وش‌، ت‍ون‍ی‌
اب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
ه‍وی‌، وی‍ن‌
پ‍اورز، اس‍ک‍ات‌ ک‍لای‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌، اداره‌ رواب‍طع‍م‍وم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۱،۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌ه۸۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فعالیتها و عملکرد دانشگاه ارومیه در سالهای ۶۷- ۵۷
ارومیه دانشگاه ارومیه ، اداره روابطعمومی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭د۲۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراحل آموزش شنا
کاشف ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۹۷‬,‭۲۱۰۷‬,‭‌ک۱۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منظر الانسان ، ترجمه وفیات الاعیان و ابناء ابناء الزمان ابن خلکان
ابن خلکان ، احمد بن محمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۶۲و‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مدیریت آموزشی
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌س۹۱۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شنای پیشرفته :گامهایی برای موفقیت
توماس ، دیوید جی . ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۹۷‬,‭۲۱‬,‭‌ت۸۷۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حرکات اصلاحی و ورزش درمانی
کاشف ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۳‬,‭‌ک۱۹۲‌حر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربرد فیزیولوژی ورزشی
پاورز، اسکات کلاین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۰۴۴‬,‭‌پ۲۶۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی :تئوری در عمل
چانس ، پتی ال . ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌چ۱۹‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی
بوش ، تونی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۰۹۴۱‬,‭‌ب۷۷۷‌ت‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک