کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌
اع‍ص‍اب‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۰-۱۲۸۱ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ت‍رج‍م‍ه‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍رف‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ولای‍ت‌ در ادب‍ی‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
زب‍ان‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟-۶۱۴؟ق‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ج‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ی‍ل‍ق‍ان‍ی‌،- ۵۸۶؟ق‌
ال‍ت‍ب‍اخ‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ث‍روت‌، م‍ن‍ص‍ور
ف‍ری‍د، ی‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ه‍روز، اک‍ب‍ر
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ه‍دای‍ت‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
دوم‍ارت‍ون‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
ت‍راب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍ت‍اح‍ی‌ ق‍اض‍ی‌، ق‍ادر
دی‍ب‍اج‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌ س‍ی‌
ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذراب‍ادگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آثار تاریخی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی
دیباج ، اسماعیل ؛  تبریز انتشارات دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭د۸۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه جغرافیای طبیعی عمومی
دومارتون ، امانوئل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۲‬,‭د۷۹۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درست بنویسیم
ثروت ، منصور ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ث۵۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ترجمه تاریخ طبری
طبری ، محمدبن جریر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت،/‌ب‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه
کنفرانس بررسی مسائل ترجمه ( دومین :۱۳۷۳ : تبریز) ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات زبانشناسی
باقری ، مهدی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۲۴۱‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نشر کتاب در جهان سوم
التباخ ، فیلیپ ؛  تبریز انتشارات دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۷۱۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا
فرید، یدالله ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۲۰۷‬,‭‌ف۶۹۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات عرب
بهروز، اکبر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مطالعه
استیگر، رالف سی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت
فرید، یدالله ؛  تبریز دانشگاه آذرابادگان دانشگاه تبریز   ، ۱۳۵۳-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۳۲‬,‭‌ف۶۹۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مجیرالدین بیلقانی
مجیرالدین بیلقانی ،- ۵۸۶؟ق ؛  تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، موسسه تاریخ و فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ب۹۶۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب
خاقانی ، هدایت ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌خ۱۷۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه علوم
ترابی ، علی اکبر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭‌ت۴۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
امثال و حکم کردی
فتاحی قاضی ، قادر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۱۵۹‬,‭‌ف۲۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیر تکاملی و اصول مسائل عرفان و تصوف
یثربی ، یحیی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹‬,‭‌ی۳۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه علامه طباطبائی مقالات ارائه شده در کنگره سالانه بزرگداشت علامه طباطبائی و بررسی آثار و افکار ایشان در دانشگاه تبریز
تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۸،۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭ط۳۷۹/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره ولایت و اهل بیت ( ع )در گستره ادب فارسی
کنگره ولایت و اهل بیت ( ع )در گستره ادب فارسی ( ۱۳۷۳ :تبریز) ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۳۵۱‬,‭‌ک۷۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره بین المللی نهمین سده تولد نظامی گنجوی
کنگره بین المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی ( نخستین :۱۳۷۰ : تبریز) ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹/‌س‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی و حماسه ملی
ماسه ، هانری ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳،/‌س‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5