کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
م‍ح‍دث‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ه‍ورم‍ون‍ه‍ا -اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ک‍ود
ت‍ص‍وی‍رن‍گ‍اری‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
گ‍وش‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
غ‍لات‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
ورزش‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍اس‍اژ درم‍ان‍ی‌
خ‍ودک‍اری‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ف‍ض‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍وارش‌ -ان‍دام‍ه‍ا -ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ع‍رف‍ان‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ق‍ارچ‍ه‍ای‌ خ‍وراک‍ی‌ -پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
زی‍ل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ل‍ئ‍ون‍ارد .ر.
م‍ق‍ب‍ل‌ ب‍ا ع‍رض‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ران‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
رس‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
دان‍ش‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍ی‍گ‍ن‌، ج‍وزف‌
م‍ح‍م‍دی‌ گ‍ل‌ت‍پ‍ه‌، اب‍راه‍ی‍م‌
غ‍روی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ن‍ه‍لا
ون‍ت‍ل‍ی‍ن‍گ‌، ن‍ی‍م‌
پ‍ارک‍ز، ج‍ان‍ت‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍اش‍اءال‍ل‍ه‌
م‍ع‍ظم‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
اف‍روغ‌، ع‍م‍اد
م‍زداران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت معاصر در ورزش
پارکز، جانت ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۶۹‬,‭‌پ۱۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی برای آموزش اثربخش راهنمایی برای تدوین برنامه درسی
ونتلینگ ، نیم ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۲۴‬,‭و۷۶۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فضا و نابرابری اجتماعی " ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن "
افروغ ، عماد ؛  [تهران ] دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و سیاست اقتصاد کلان
برانسون ، ویلیام ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۳۹‬,‭‌ب۴۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی دستگاه گوارش
جانسون ، لئونارد .ر. ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۳‬,‭‌ج۱۹۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تدریس اقتصاد اسلامی
تهران دانشگاه تربیت مدرس ، پژوهشکده اقتصاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌ن۴۴۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای دستی ( مانی پولاسیون )
شاهین ، ماشاءالله ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۲۲‬,‭‌ش۳۲۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روابط بین اتوماسیون و سودآوری در موسسات صنعتی
مقبل با عرض ، عباس ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۴۵۴‬,‭‌م۷۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی روش RBA و الکتروکو کلئوگرافی در تشخیص بیماریهای سیستم شنوائی و مغزی
دانشی ، احمد ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۸۰۷۵‬,‭د۲۶۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری هورمون و ورزش
رسایی ، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۴۰۵‬,‭ر۴۷۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مصرف کود در اراضی ...
هیگن ، جوزف ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۳۱‬,‭۸۱۰۹۱۳‬,‭‌ه۹۵۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بیوتکنولوژی
معظمی ، نسرین ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۰۶‬,‭۶‬,‭‌م۶۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول روشهای تصویرنگاری پزشکی از رونتگن تا امروز
مزدارانی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۰۷۵۴۸‬,‭‌م۴۹۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزارشی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ( تابستان ۷۲)
تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵۲۵‬,‭د۲۴۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مهم غلات دانه ریز
زیلینسکی ، فرانک ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۳۳‬,‭۱۰۴۹‬,‭ز۸۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول پرورش قارچهای خوراکی
محمدی گل تپه ، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۳۵‬,‭۸‬,‭‌م۳۵۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
محدثات شیعه
غروی نائینی ، نهلا ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۹۲۴‬,‭‌غ۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل حمل و نقل کشور
سمینار بررسی مسائل حمل و نقل کشور( دومین :۱۳۶۹ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭۳۸۸‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ح۲۸۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزیده چکیده مقالات همایش عرفان ، تجربه دینی و گفت و گوی ادیان ۲۱-۲۰ مهرماه ۱۳۸۳
تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌گ۴۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2