کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -م‍ع‍اد
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -ت‍وح‍ی‍د
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌)
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -ورزش‌
آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌
ورزش‌ -ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ -ت‍م‍ری‍ن‌
ورزش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۳-۲۵۱ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ن‍رم‌ اف‍زاراس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌
ورزش‍ک‍اران‌ -ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ال‍وف‍ی‍ل‍د، ج‍وان‍ل‌ ل‍ی‌.
ل‍ی‍چ‌، ن‍ان‍س‍ی‌ ال‌.
ک‍وپ‍ر، گ‍ران‍ت‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
طاه‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ب‍ات‌، گ‍راه‍ام‌
ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ادرع‍ل‍ی‌، ع‍ادل‌
ع‍ن‍ص‍ر ال‍م‍ع‍ال‍ی‌، ک‍ی‍ک‍اوس‌ ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
دب‍ش‍ی‌، ح‍ام‍د
پ‍ت‍پ‍اری‍ک‌، ا.
ب‍وم‍پ‍ا، ت‍ودور او
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ب‍ه‍روز
اک‍ب‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
اپ‍ل‌، دی‍وی‍د اف‌.
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
محمد زکریای رازی
نجم آبادی ، محمود ؛  دانشگاه رازی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭ر۱۸۲/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اختلالات و آسیب های ورزشی
پتپاریک ، ا. ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷۰۳‬,‭‌پ۲۸۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی ( درآمدی بر زبان و ارتباط)
کرمانشاه دانشگاه رازی ، معاونت پژوهشی : طاق بستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭ز۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ شعر فارسی :وزن ، قافیه و ردیف
فضیلت ، محمود ؛  تهران دانشگاه رازی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ف۷۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده قابوس نامه و سیاست نامه
عنصر المعالی ، کیکاوس بن اسکندر ؛  کرمانشاه انتشارات دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ع۹۵۷‌ق،/‌ب‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معاد در نهج البلاغه
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ف۵۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توحید در نهج البلاغه
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ف۵۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاویل مفردات قرآن
نادرعلی ، عادل ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌ن۱۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح درس
بات ، گراهام ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭ط۱۳۱ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عین القضاه همدانی و حال و هوای عقلانی زمان او
دبشی ، حامد ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌ع۹۹۲/‌سد‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حمایت های ارگوژنیک تغذیه در ورزشکاران
نصیری ، مسعود ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۲۴۷۹۶،/۲‬,‭‌ن۴۷۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طبی تشخیص های عضلانی -اسکلتی
کوپر، گرانت ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷‬,‭‌ک۷۶۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و سلامت پوست در ورزشکاران :نکاتی برای حفظ زیبایی
اکبری ، مصطفی ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
علم تمرین :زمانبندی ، تئوری و روش شناسی تمرینات ورزشی
بومپا، تودور او ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۰۴۴‬,‭‌ب۷۸۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهبود عملکرد ورزشی در دوهای استقامت و نیمه استقامت :یافته ای علمی جهت آمادگی بر رقابت
فالوفیلد، جوانل لی . ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۴۲‬,‭‌ف۱۷۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد و اقتصاد در ورزش
یوسفی ، بهرام ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۷۹۶،/۴۷‬,‭‌ی۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مصور آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ( توصیفی )
طاهری ، حمیدرضا ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷۰۳‬,‭ط۲۸۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ورزش معلولین
ابراهیمی ، بهروز ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۱۹۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی برای معلولین نخاعی با تاکید بر آمادگی جسمانی و ورزش برای این جمعیت بخصوص
اپل ، دیوید اف . ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۴۸۲۰۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۱۲ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر نتایج و گزارش نویسی درSSPS
لیچ ، نانسی ال . ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۳۶۹،/۲۸۵۵‬,‭‌ل۸۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2