کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌
اطلاع‍ات‌ (روزن‍ام‍ه‌ - )ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -ای‍ران‌ -ش‍ی‍راز
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
اق‍ت‍ص‍اد
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز -ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷ - ب‍ازس‍ازی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۰-۱۲۹۲ - س‍ال‍گ‍رد
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ ق‌ -.اش‍ع‍ار ع‍رب‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
روزب‍ه‍ان‌ ب‍ق‍ل‍ی‌، روزب‍ه‍ان‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ن‍ص‍ر،۵۵۲ ق‌؟-۶۰۶ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز .دف‍ت‍ر م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
رج‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ی‍ل‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
آب‍رام‍س‍ون‌، ج‌.ه‍.
رون‍ق‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ارش‍اد
گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۶۶ : ش‍ی‍راز)
ه‍ی‍ک‍س‌، ج‍ان‌
اب‍ج‍دی‍ان‌، ام‍رال‍ل‍ه‌
ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر
م‍وی‍د ش‍ی‍رازی‌، ج‍ع‍ف‍ر
زاه‍د زاه‍دان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین گردهمایی دانشگاه شیراز پیرامون نقش پژوهش در بازسازی
گردهمایی نقش پژوهش در بازسازی مناطق جنگزده ( دومین :۱۳۶۶ : شیراز) ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳‬,‭‌گ۳۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای دارالعلم شیراز بخشی از دریای کبیر
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۵۴۳د/‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترافیک در تهران و سایر شهرهای ایران ، هزینه و راه حل
رونقی ، حسنعلی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۸۸‬,‭۳۱۰۹۵۵‬,‭ر۸۵۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی
آبرامسون ، ج .ه. ؛  سیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۰۷۲‬,‭آ۱۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سلطان العشاق
افراسیابی ، غلامرضا ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌ع۹۹۲/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمایه روزنامه اطلاعات
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۵‬,‭‌ن۶۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی
میر، محمدتقی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭ر۷۹۸/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعجازقرآن :تحلیل آماری حروف مقطعه
خلیفه ، ارشاد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز .دفتر معاونت پژوهشی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵۶۳۲۲‬,‭د۲۵۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اساتید دانشگاه شیراز
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۲۰۹۵۵۶۳۲‬,‭آ۵۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول زمین شناسی ایزوتوپی
فار، گونتر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۵۱‬,‭‌ف۱۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ای درباره تاریخ اقتصاد
هیکس ، جان ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭‌ه۹۵۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حاشیه نشینی
زاهد زاهدانی ، سعید ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶۰۹۵۵‬,‭ز۱۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی " جامعه شناختی "
تنهایی ، حسین ابوالحسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭‌ت۷۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب
شیراز جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌س۵۴۷/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع
رجایی ، محمدخلیل ؛  شیراز دانشگاه پهلوی دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۳-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭ر۳۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زیست
فرشاد، مهدی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۵۹۱‬,‭۱۸۵۲‬,‭‌ف۵۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شعرهای عربی سعدی شیرازی
موید شیرازی ، جعفر ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ک/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حافظ گزارشی از نیمه راه
شیراز دانشگاه شیراز   ، [۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸/‌ن‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات انگلیس
ابجدیان ، امرالله ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۱۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3