کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ام‍ام‍زاده‌، اح‍م‍د
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
ت‍ق‍وی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ه‌
ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ان‍زاب‍ی‌ ن‍ژاد، رض‍ا
ت‍وک‍ل‍ی‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ن‍ی‍ره‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
آذرن‍وش‌، آذرت‍اش‌
آش‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ام‍ی‍ر
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
پ‍ژوی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
اح‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
اف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍وه‍ری‌ ع‍س‍ک‍ری‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش زبان عربی
آذرنوش ، آذرتاش ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭آ۳۲۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ایلات و عشایر
آشفته تهرانی ، امیر ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭آ۵۶۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با متون کلاسیک صرف و نحو( رشته الهیات )
ابوهری عسکری ، کاظم ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا ۱۹۴ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی
احدیان ، محمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۲۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با متون کلاسیک صرف و نحو
امامزاده ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۶۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلام ( رشته الهیات )
افضلی ، علی ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صرف و نحو کاربردی
امامزاده ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۶۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده تفسیر کشف الاسرار (نثر ۲بخش ۲ ()رشته ادبیات فارسی )
انزابی نژاد، رضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۷۶‌گ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات حافظ
انوری ، حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات و قصاید سعدی ، نظم ۵ بخش ۲( : رشته ادبیات فارسی )
انوری ، حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹‌غو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فقه ( رشته الهیات )
بهشتی ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ب۸۶۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فقه مقدماتی
بهشتی ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ب۸۶۶‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد و کلان
پژویان ، جمشید ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌پ۴۵۳‌ف‍لاو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی روستایی ( رشته علوم اجتماعی )
تقوی ، نعمت اله ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۴۶۷‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خانواده ( رشته علوم اجتماعی )
تقوی ، نعمت اله ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۴۶۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی صنعتی
توکلی خمینی ، نیره ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۸۶۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول چینه شناسی
چهرازی ، علی بابا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌چ۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر(۱ ()رشته الهیات )
حجتی کرمانی ، علی ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ح۳۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی (رشته الهیات )
حلبی ، علی اصغر ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ح۷۷۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزیده حدیقه الحقیقه (رشته ادبیات فارسی )
حلبی ، علی اصغر ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ح۷۷۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4