کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ی‍وک‌
ص‍دری‌، م‍ح‍م‍د
طاه‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ث‍اب‍ت‌س‍ع‍ی‍دی‌، ارس‍لان‌
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ج‍داری‌ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ش‍ع‍ار، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍ه‍ان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍د
ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌
ت‍ج‍وی‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ان‍ص‍اری‌، ح‍م‍ی‍د
س‍خ‍اوت‌، ج‍ع‍ف‍ر
آش‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ام‍ی‍ر
آراس‍ت‍ه‌ خ‍و، م‍ح‍م‍د
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تامین و رفاه اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
آراسته خو، محمد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭آ۳۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جهان سوم ( رشته علوم اجتماعی )
آشفته تهرانی ، امیر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭آ۵۶۱‌ج‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه شناسی
تجویدی ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۳۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهایی ، حسین ابوالحسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۷۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی شهری ( رشته علوم اجتماعی )
توسلی ، غلامعباس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۸۳۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تعاون
ثابت سعیدی ، ارسلان ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ث۱۸‌ح‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا
جداری عیوضی ، جمشید ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ج۳۱۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت شناسی ایران ( رشته علوم اجتماعی )
جهانفر، محمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ج۹۴۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
سخاوت ، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌س۳۸۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
سخاوت ، جعفر ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌س۳۸۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی ( رشته علوم تربیتی )
سرمدی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵- ۱۳۸۸ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌س۴۸۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم سیاست ( رشته علوم اجتماعی )
طاهری ، ابوالقاسم ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۶ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭ط۲۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انقلاب ( رشته علوم اجتماعی )
کاشانی ، مجید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ک۱۸۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی ( رشته علوم اجتماعی )
محمدی ، بیوک ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌م۳۵۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول فقه ( رشته الهیات و معارف اسلامی )
نصیریان ، یدالله ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ن۴۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظارت و راهنمایی تعلیماتی ( رشته علوم تربیتی )
وکیلیان ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭و۶۹۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه متون مطبوعاتی ( رشته مترجمی زبان انگلیسی )
تجویدی ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۳۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبادی فقه و اصول ( گروه الهیات )
صدری ، محمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ص۵۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قرائت عربی ( رشته زبان و ادبیات فارسی )
شعار، مصطفی ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ش۴۸۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تعاون
انصاری ، حمید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9