کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ ق‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د،۱۳۴۷-۱۳۱۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌، گ‍ردآورن‍ده‌
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌، دروی‍ش‍ی‍ان‌
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌
 
ناشر:
ن‍ش‍راش‍اره‌
ی‍ارم‍ح‍م‍د
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ش‍ب‍گ‍ی‍ر
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آبشوران :دوازده قصه پیوسته ( متن کامل )
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران یارمحمد   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶آ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از ندارد تا دارا :برگزیده داستان های کوتاه
علی اشرف ، درویشیان ؛  تهران نشراشاره   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶‌ف‍لاز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب بیستون
درویشیان ، علی اشرف ، گردآورنده ؛  [تهران ] شباهنگ   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭د۴۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آبشوران
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران شبگیر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابر سیاه هزار چشم
درویشیان ، علی اشرف ؛  [تهران ] شبگیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
صمد جاودانه شد
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸۴۹/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درشتی ، داستان های کوتاه
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲۰۸‬,‭د۴۹۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای محبوب من
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲۰۸‬,‭د۴۹۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چون و چرا
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
همراه آهنگ های بابام
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فصل نان
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۴۹۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دانه و پیمانه :مجموعه ی نقد رمان و داستان کوتاه
درویشیان ، علی اشرف ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳۱‬,‭د۴۹۶د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک