کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دری‍دا، ژاک‌، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۴ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دری‍دا، ژاک‌، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۴ م‌
دری‍دا، ژاک‌، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۴ م‌ .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، ج‍ف‌
روی‍ل‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز
پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دریدا :قدم اول
کالینز، جف ؛  تهران پردیس دانش شیرازه کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۹۴‬,‭‌ک۲۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ژاک دریدا
رویل ، نیکلاس ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۹۴‬,‭د۵۱۹،/‌سرو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک