کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ارزول‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍طاران‌، م‍ح‍م‍د
ل‍وی‌، ال‍ف‌.
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون در آموزش علوم
[تهران ] دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۰۲۸‬,‭ر۸۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جلوه های معلمی استاد
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی . دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌س۱۵۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک
عطاران ، محمد ؛  تهران دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۷‬,‭‌ع۶۶۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه ریزی آموزشی
لوی ، الف . ؛  تهران دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ل۷۹۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش از راه بازی :برای مربیان و اولیای کودکان قبل از دبستان
مارزولو، حسین ؛  تهران دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۲۱‬,‭‌م۱۲۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساقه های سبز :آثار برگزیده مسابقه قلم دوره دبیرستان
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۰۶۲‬,‭‌س۱۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک