کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌( ب‍رای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ان‌)
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ری‍م‌ خ‍ان‌ زن‍د، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۱۳ ؟ - ۱۹۱۳ ق‌
روم‍ان‍ی‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۵۳۰ ه‍.ق‌ -۶۱۴ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اروپ‍ا -س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸ - ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
س‍ع‍ی‍د، ادوارد،۲۰۰۳-۱۹۳۵ م‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍وان‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، اس‍ت‍ی‍و
م‍ارش‍ال‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ پ‍ی‌.
وای‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍وت‌
ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
گ‍وردن‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ع‍ض‍دان‍ل‍و، ح‍م‍ی‍د
ب‍الان‌، ای‍وان‌ دودو
رع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ری‍م‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا
ف‍لاح‍ی‌،ک‍ی‍وم‍رث‌
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
طاه‍ری‌ ق‍ن‍ده‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌
خ‍س‍روی‌ ف‍رد، س‍ام‌
ک‍وپ‍ر، ه‍ری‍س‌
ده‍ب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ای‍وان‍ز، دی‍وی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹- ۱۳۹۰ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی جوانان
رعیت علی آبادی ، مریم ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۰۵۲۳‬,‭ر۶۲۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میراث طبیعی ایران
خسروی فرد، سام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۲‬,‭‌خ ۵۶۵ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاست فرهنگی رومانی
بالان ، ایوان دودو ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی ، دفتر پژوهشهای و برنامه ریزی فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۵۱‬,‭۸۵۰۹۴۹۸‬,‭‌ب۲۵۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کریم خان زند
شعبانی ، رضا ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۵‬,‭‌ش ۵۱۲ ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خوشنامی :راهبرد مردمداری و روابط عمومی در سازمان
فلاحی ،کیومرث ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۹‬,‭۲‬,‭‌ف۸۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملی مشارکتی
وایت ، ویلیام فوت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭و۳۴۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگ ، ارتباطات ، اطلاعات از اصطلاحنامه یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۴۹‬,‭‌ی۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظامی گنجه ای
ثروتیان ، بهروز ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹/‌س‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تجاری
ایوانز، دیوید ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی :رهیافتی جامع
کلارک ، استیو ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌ک۶۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ادوارد سعید
عضدانلو، حمید ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۷۴۰۹۲،/۰۴۹۲‬,‭‌س۵۵۹/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران
طاهری قندهاری ، فرزانه ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷۴۵۵‬,‭ط۳۱۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی :مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها
رابینز، استیون پی . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷- ۱۳۷۸ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭ر۱۱۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رفتار سازمانی
رابینز، استیون پی . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸- ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭ر۱۱۸‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاه های اروپایی سیاست فرهنگی
گوردن ، کریستوفر ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۵۹‬,‭‌گ۷۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی
مارشال ، کاترین ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌م۱۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرایند مدیریت جهانگردی
الوانی ، مهدی ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۴۷۹۱‬,‭‌ف‍لا۷۴۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه زرین
دهباشی ، علی ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۰۶۲‬,‭ز۴۳/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ترکیبی :راهنمای بررسی متون پژوهشی
کوپر، هریس ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۷۶۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9