کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دم‍ش‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ق‍ه‌ ح‍ن‍ف‍ی‌
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
اروپ‍ا -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
دم‍ش‍ق‌ -ت‍اری‍خ‌
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -۴۷۶- ۱۴۹۲
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د-۱۹۴۵-
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌)
ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ج‍اح‍ظ، ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر، ۱۵۰ - ۲۵۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ی‍ون‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ی‍م‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رون‌ وس‍طی‌
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -۱۶۴۸- ۱۷۱۵
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍اطوم‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ق‍اس‍م‌، ع‍ص‍ام‌ال‍ش‍ی‍خ‌
آش‍ت‍ورا، آ
اب‍ن‌ ن‍ج‍ی‍م‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
پ‍لا، ش‍ارل‌
ب‍اش‍ا، ع‍م‍رم‍وس‍ی‌
ع‍م‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍م‍ی‍ده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ع‍ش‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍ح‍ی‍ری‌، ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌
دم‍ش‍ق‍ی‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ب‍ری‍ک‌
ان‍ص‍اری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
رک‍اب‍ی‌، ج‍ودت‌
ع‍ی‍اد، م‍ح‍م‍دک‍ام‍ل‌
ح‍م‍اده‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍م‍ر
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌
دار ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دارق‍طی‍ب‍ه‌
دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌
دارالای‍م‍ان‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
ال‍م‍س‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ب‍دم‍ش‍ق‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرایف و غرایب من العالم
قاسم ، عصام الشیخ ؛  دمشق دارالایمان   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۰۳۱‬,‭‌ق۱۷۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورالجمهوریه الاسلامیه الایرانیه مع دلیل وفهارس
انصاریان ، علی ؛  دمشق دارالتعارف المطبوعات   ، ۱۴۰۵ه.
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۸۸۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
شیخ بهائی ، محمدبن حسین ؛  [دمشق ] المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق   ، [۱۴۰۷]
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ش۹۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آثار فلسطین
حماده ، حسین عمر ؛  دمشق دارقطیبه   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌ح۷۹۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الاداب = اداب >العربی من الانحدار الی الازهار
رکابی ، جودت ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭ر۶۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الاشباه = اشباه >و النظایر
ابن نجیم ، زین الدین بن ابراهیم ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۳ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۳۲‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اشکال الارض
بحیری ، صلاح الدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۳۹۹ه.
شماره راهنما: ‭۵۲۵‬,‭‌س۳۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب العربی ( العصر المملوکی )
باشا، عمرموسی ؛  بیروت ؛ دمشق دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ق - ۱۴۱۹ ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۲۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<التاریخ = تاریخ >الاقتصادی و الاجتماعی ، للشرق الاوسط فی العصور الوسطی
آشتورا، آ ؛  دمشق دار قتیبه   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۵۶‬,‭آ۵۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الشام
دمشقی ، میخائیل بریک ؛  دمشق دار قتیبه   ، ۱۴۰۲ه.
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭د۶۸۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العصر الوسیط فی اوروبه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۱۳ه.
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ح۱۹۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القرآن السابع عشر فی اروبه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۲۵۲‬,‭‌ح۱۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الیونان
عیاد، محمدکامل ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۹۴۹‬,‭۵‬,‭‌ع۹۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر الخلافه العباسیه
عش ، یوسف ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۸۰۲‬,‭‌ع۶۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر نامنذ۱۹۴۵
[دمشق ] دارالفکر   ، ۱۹۷۱م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۸۲۴‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الجاحظ = جاحظ>، فی البصره و بغداد و سامراء
پلا، شارل ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴۰۹‬,‭‌ج۱۲۶/‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیه العالم المعاصر
حمیده ، عبدالرحمن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۴ه.
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭‌ح۸۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیه العالم المعاصر
حمیده ، عبدالرحمن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶ه.
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭‌ح۸۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الحرب = حرب >و السلم
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  دمشق وزاره الثقافیه و الارشاد القومی   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌حر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حولیات النعمی التهامیه من تاریخ الیمن الحدیث ۱۲۱۵- ۱۲۵۸ ه -۱۸۰۰ - ۱۸۴۲ م
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  دمشق دارالکر   ، ۱۴۰۷ه.
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۳۲‬,‭‌ع۹۱۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9