کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ت‍ی‍راژه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍لاق‌؛ پ‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امثال و حکم
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۷‬,‭۰۹۰۳‬,‭د۸۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه دهخدا
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭د۸۳۵‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان دهخدا
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران تیراژه   ، ۱۳۶۲-۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭د۸۳۵د‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چرند و پرند
دهخدا، علی اکبر ؛  سمنان خلاق ؛ پل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۶‬,‭د۸۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده و شرح امثال وحکم دهخدا
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭د۸۳۵‌ف‍لا/‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک