کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دورس‍ون‌، داود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رک‍ی‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
پدیدآور:
دورس‍ون‌، داود
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دین و سیاست در دولت عثمانی
دورسون ، داود ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭د۷۵۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک