کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دوم‍ا، ال‍ک‍س‍ان‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌- ق‍رن‌۱۹ م‌
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍ان‍ری‌ س‍وم‌،۱۵۸۹-۱۵۷۴ - داس‍ت‍ان‌
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌،۱۷۹۹-۱۷۸۹ - داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌
ل‍وی‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌، ش‍اه‌ ف‍ران‍س‍ه‌، ۱۶۳۸ - ۱۷۱۵ -- داس‍ت‍ان‌ecnarF fo gnik VIX siuoL
ش‍ارل‍م‍ان‍ی‌،۸۱۴-۷۴۲ - داس‍ت‍ان‌.
 
پدیدآور:
دوم‍ا، ال‍ک‍س‍ان‍در
دوم‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در
 
ناشر:
ی‍ادگ‍ار
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
راس‍ت‍ی‌ ن‍و
ع‍ارف‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
م‍ی‍ر (گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌)
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌ (م‍ی‍ر)
ت‍وس‍ن‌
ن‍ش‍ر ب‍ه‍اره‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ و چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
چنین مادر، چنین پسر
دوما، الکساندر ؛  یادگار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌چ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ملکه مارگو
دوما، الکساندر ؛  تهران راستی نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌م‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دختر نایب السلطنه
دوما، الکساندر ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴د‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سه تفنگدار
دوما، آلکساندر ؛  تهران توسن   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌س‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پین و شارلمان -ی و شوالیه مزون روژ
دوما، آلکساندر ؛  [تهران ] گوتنبرگ (میر)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چهل و پنج نفر
دوما، آلکساندر ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روبن هود یا پادشاه دزدان
دوما، آلکساندر ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سه تفنگدار
دوما، آلکساندر ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شوالیه دارمانتال
دوما، آلکساندر ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
غرش طوفان
دوما، آلکساندر ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قبل از طوفان
دوما، آلکساندر ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گروه آهنین :رمان تاریخی
دوما، آلکساندر ؛  تهران یادگار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
لاله سیاه
دوما، آلکساندر ؛  [تهران ] ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
لوئی چهاردهم
دوما، آلکساندر ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌ل‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
موئیکان دوپاری
دوما، آلکساندر ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سه تفنگدار
دوما، الکساندر ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شوالیه دو مزن روژ
دوما، الکساندر ؛  تهران کتابفروشی و چاپخانه مرکزی   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌شو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کنت منت کریستو
دوما، الکساندر ؛  [تهران ] کتابخانه مرکزی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنت مونت کریستو
دوما، الکساندر ؛  [تهران ] عارف   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌ک‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مادام برت
دوما، الکساندر ؛  [تهران ] نشر بهاره   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2