کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍ک‍ن‍ز، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌
 
پدیدآور:
دی‍ک‍ن‍ز، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
اف‍ش‍ار
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ن‍گ‍اه‌
ب‍ام‍داد
ش‍ک‍وف‍ه‌
آرم‍ان‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ارغ‍وان‌
ه‍دای‍ت‌
ن‍ه‍ال‌ ن‍وی‍دان‌
س‍خ‍ن‌ ن‍گ‍اه‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‍ی‌
م‍ی‍ر
م‍ع‍رف‍ت‌
ن‍ی‍ل‌
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
ت‍وس‍ن‌
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آرزوهای بزرگ
دیکنز، چارلز ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آرزوهای بزرگ
دیکنز، چارلز ؛  تهران گنجینه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الیورتویست =tsiwT revilO
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] آرمان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خانه قانون زده
دیکنز، چارلز ؛  تهران امیرکبیر نگاه   ، ۱۳۴۵-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوریت کوچک
دیکنز، چارلز ؛  تهران هدایت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
داستان دو شهر
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] زرین   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲دآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیوید کاپرفیلد
دیکنز، چارلز ؛  تهران ارغوان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲د‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روزگار سخت
دیکنز، چارلز ؛  تهران سخن نگاه   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میراث بزرگ
دیکنز، چارلز ؛  تهران توسن   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آرزوهای بزرگ
دیکنز، چارلز ؛  تهران نهال نویدان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آرزوهای بزرگ ، انگلیسی ، فارسی
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] آرمان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آلیور تویست
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] معرفت   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آرزوهای بزرگ
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الیور تویست
دیکنز، چارلز ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲،‌ف‍لا‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الیور
دیکنز، چارلز ؛  تهران شکوفه   ، ۱۳۶۲-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۲۴‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الیورتویست
دیکنز، چارلز ؛  تهران عین الهی   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲،‌ف‍لا‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الیورتویست
دیکنز، چارلز ؛  تهران میر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲،‌ف‍لا‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرود کریسمس
دیکنز، چارلز ؛  تهران بامداد   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲‌سو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماجراهای پسرک یتیم دیوید کاپر فیلد
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] افشار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ماجراهای الیورتویست
دیکنز، چارلز ؛  تهران افشار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2