کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍زان‌، پ‍ل‌،۱۹۰۶-۱۸۳۹
خ‍واب‌ دی‍دن‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ع‍ش‍ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -ت‍ام‍ی‍ن‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ن‍د و چ‍ی‍ن‌
ک‍ودک‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ف‍رخ‌
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
اس‍ک‍ورن‍ی‍ک‌، لاری‌، اس‌
ی‍ل‍ف‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
اخ‍وت‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
دروی‍ش‌، م‍ح‍م‍ود
ل‍پ‌، ای‍ن‍ی‍اس‌
ح‍اک‍م‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ع‍لاق‍ه‌ ب‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ورن‍ب‍رگ‌، آ
چ‍رن‍ی‍ش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‍لای‌گ‍اوری‍ل‍ووی‍چ‌
ف‍دائ‍ی‌، ف‍رب‍د
س‍ام‍ی‌، ک‍اظم‌
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ک‍اس‍ت‍رو، ژزوئ‍ه‌ دو
 
ناشر:
رز
ت‍رم‍ه‌ رز س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
رابطه هنر با واقعیت از دیدگاه زیبائی شناسی
چرنیشفسکی ، نیکلای گاوریلوویچ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌چ۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش دانش در مبارزه با گرسنگی
کاسترو، ژزوئه دو ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ک۱۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادبیات فارسی
حاکمی ، اسماعیل ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ح۲۲۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تنگنا
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭د۷۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی در خدمت همه
اسکورنیک ، لاری ، اس ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی عشق ورزیدن
لپ ، اینیاس ؛  تهران رز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭۴۱‬,‭‌ل۳۷۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی نظرات مختلف در باره خواب دیدن
سامی ، کاظم ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۱۵۴‬,‭۶۳‬,‭‌س۲۴۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی عقب ماندگیهای ذهنی
شفیع آبادی ، عبدالله ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۵۲۸‬,‭‌ش۵۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از کودکی تا پیری
منصور، محمود ؛  تهران ترمه رز سمت   ، ۱۳۶۲-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭‌م۷۹۳ر‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص اختلالات روانی
اخوت ، ولی الله ؛  تهران رز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭‌ف‍لا۳۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برگهای زیتون :مجموعه شعر
درویش ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭د۴۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات مدیریت آموزشی
علاقه بند، علی ؛  تهران رز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌ع۷۶۶‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
افسانه های مردم هند و چین
تهران رز   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۰۹۵۱‬,‭‌ف‍لا۶۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
اخوت ، ولی الله ؛  تهران رز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۷‬,‭‌ف‍لا۳۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی و جنگ
فدائی ، فربد ؛  تهران رز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف۳۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قدما و نقد ادبی
کیانوش ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ک۹۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی شعر و نثر فارسی معاصر :در آثاری از جلال آل احمد[ ...و دیگران ]
کیانوش ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ک۹۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی ادبیات به کودک
صادقی ، فرخ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۸‬,‭‌ص۱۹۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پل سزان
نورنبرگ ، آ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۴‬,‭‌س۵۲۷/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرد متوسط وتله
یلفانی ، محسن ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ی۷۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4