کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ان‍س‍ان‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
گ‍ف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌(روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍ار آم‍وزش‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌
روان‍ک‍اوی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ک‍ودک‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ق‍ده‌ح‍ق‍ارت‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د
س‍ول‍س‍و، راب‍رت‌
ک‍ان‍ت‍ر، ل‍ی‌
ال‍م‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، ل‍س‍ل‍ی‌ ف‍ورس‍ت‍ر
ول‍ف‌، س‍ولا
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
گ‍ان‍ی‍ه‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ز
راس‌، آل‍ن‌
ه‍ورن‍ی‌، ک‍ارن‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
گ‍راث‌، گ‍ری‌
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
ک‍وه‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ه‍الاه‍ان‌، دان‍ی‍ل‌
گ‍روس‍ی‌ پ‍ول‍و، ن‍ان‍س‍ی‌
ش‍ول‍ت‍ز، دوان‌ پ‍ی‌.
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
رش‍د؛ دوران‌
رش‍د؛ س‍خ‍ن‌
دری‌؛ رش‍د
ت‍رج‍م‍ه‌ ون‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ رش‍د
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر رش‍د
رش‍د
رش‍د ب‍ی‍ت‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش تطبیقی
الماسی ، علی محمد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۷۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سی درس برای درمان لکنت زبان
گروسی پولو، نانسی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۵۵‬,‭‌گ۳۷۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۰ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭د۶۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اختلاف روانی کودکان :رویکردی رفتاری به نظریه ها، پژوهش و درمان
راس ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭ر۱۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه و مشاوره گروهی
شفیع آبادی ، عبدالله ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۲‬,‭‌ش۵۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کودکان تحت فشار=sserts rednu nerdlihC
ولف ، سولا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭۴‬,‭و۷۳۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشق بدون اشک
کانتر، لی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌ک۳۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار در علوم تربیتی و تربیت بدن
کوهن ، لوئیس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲‬,‭‌ک۸۶۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هفت نظریه در باره طبیعت انسان
استیونسون ، لسلی فورستر ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد بیتا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ف‍لا۲۲۶ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث ، گری ؛  تهران رشد؛ سخن   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۱۵۱۹۵‬,‭‌گ۲۴۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نو در روانکاوی
هورنی ، کارن ؛  تهران ترجمه ونشر کتاب  رشد   ، ۱۳۴۸-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۱۹۵‬,‭‌ه۸۱۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روانشناسی نوین
شولتز، دوان پی . ؛  تهران رشد؛ دوران   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۹‬,‭‌ش۷۳۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شناختی
سولسو، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭‌س۸۲۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرایط یادگیری
گانیه ، رابرت میلز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۵‬,‭‌گ۱۹۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭‌ش۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کودکان استثنایی ( زمینه تعلیم و تربیت ویژه )
هالاهان ، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۵۲۸‬,‭‌ه۳۲۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲ : نظام های تحولی از روان تحلیل گری تا رفتار شناسی و نظام های عینی
منصور، محمود ؛  تهران دری ؛ رشد   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭‌م۷۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
احساس کهتری
منصور، محمود ؛  تهران رشد   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۷‬,‭‌م۷۹۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید ؛  تهران شرکت سهامی چهر رشد   ، ۱۳۶۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۹‬,‭‌ش۲۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9