کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ -اروپ‍ا
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌( ادب‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
ف‍ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍رای‌، ن‍ورت‍روپ‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ج‍زی‌، م‍س‍ع‍ود
ل‍ن‍ی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر ای‍ل‍ی‍چ‌
ف‍ورس‍ت‌، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ذوال‍ف‍ق‍ارخ‍ان‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌
ن‍ی‍وف‌، ن‍وف‍ل‌
ول‍ک‌، رن‍ه‌
ت‍ی‍ژم‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌وان‌
 
ناشر:
ه‍رم‍س‌
ل‍ل‍ت‍ال‍ی‍ف‌ و ال‍ت‍رج‍م‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
چ‍م‍ن‌
م‍ح‍ق‍ق‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
آه‍ن‍گ‌ ق‍ل‍م‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌ (م‍ی‍ر)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رمانتیسم در فرانسه
تیژم ، فیلیپ وان ؛  تهران بزرگمهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۴۰‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ت۹۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رمانتیسم
فورست ، لیلیان ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۰۱۴۵‬,‭‌ف۸۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر رمانتیسم در اروپا
جعفری جزی ، مسعود ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ج۴۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی
لنین ، ولادیمیر ایلیچ ؛  تهران چمن   ، ۱۸۹۷
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۳‬,‭‌ل۶۸۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحران جهان و بحران رمانتیسم
فشاهی ، محمدرضا ؛  تهران گوتنبرگ (میر)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ف۷۴۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم رمانتی سیسم در تاریخ ادبی
ولک ، رنه ؛  مشهد محقق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۴۵‬,‭و۷۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رمانتیسم ( مجموعه مقالات )
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۰۱۴۵‬,‭ر۶۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الرومنسیه فی الغرب
نیوف ، نوفل ؛  دمشق للتالیف و الترجمه و النشر   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ن۹۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما
جعفری جزی ، مسعود ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌ج۴۶۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه های زمینی :بررسی ساختار هوس نامه ( رمانس )
فرای ، نورتروپ ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ف۳۵۶‌ص‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکتب رمانتیسم با برگزیده ای از برترین اشعار رمانتیسم انگلستان
ذوالفقارخانی ، مسلم ؛  مشهد آهنگ قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۲۰‬,‭۹۱۴۵‬,‭ذ۵۹‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک