کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ح‍ق‍وق‌
ق‍رارداده‍ا
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ول‍ی‍ن‍ی‍وک‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
آراء س‍ب‍ز
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍دی‍ن‌
س‍رای‌ ع‍دال‍ت‌
خ‍ط س‍وم‌
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی مدین انگلیسی -فارسی شامل ۲۵۰۰۰ واژه ترکیب و اصطلاح
رمضانی نوری ، محمود ؛  قم مدین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭ر۷۱۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم stxeT waL
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭ر۷۱۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای انگلستان ( متن اصلی با ترجمه فارسی )
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭ر۷۱۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لگال پرابلمز=smelborP lageL
مولینیوکس ، مایکل ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌م۸۵۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تحت اللفظی و روان stxet waL قسمت قراردادها ( ۵و۴ ) و جزا( ۶ )به انضمام ۱۷۸ نکته کلیدی حقوق قراردادها برای داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۶۴‬,‭ر۷۱۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای پایان ترم متون حقوقی ( ۱ )و( ۲ )همراه با ترجمه کلیه سئوالات و گزینه ها و توضیحات لازم
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران آراء سبز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۷۱۷‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تافل آزمون دکترا )D.hP( برای کلیه رشته ها :همراه با ترجمه و پاسخهای تشریحی و منابع درک مطلب )noisneherpmoC( ؛ مشتمل بر ۳۲ دوره آزمون دانشگاه های معتبر کشور
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران سرای عدالت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۷۱۶‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک