کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -ان‍ض‍ب‍اط
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
زائ‍رداراب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ال‍ف‍ی‍ش‌، ه‍ان‍ری‌ گ‍وردون‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۰۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
گ‍لاس‌، ج‍ی‍ن‌وی‌
پ‍ی‍اژه‌، ژان‌
ای‍ل‍ی‍ن‍گ‍ورث‌، رون‍ال‍د س‌.
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رزاب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍لاور، ج‍ان‌
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
دروی‍ل‌، ل‍ی‍ون‍در
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د
ب‍ل‍وم‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
ج‍لال‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ی‍ل‍ر، راب‍رت‌
خ‍دی‍وی‌زن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ج‍اب‍ر،ج‍اب‍رع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
م‍ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ب‍ع‍ث‍ت‌؛ س‍خ‍ن‌
اطلاع‍ات‌
داراال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر
ت‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ش‍ع‍ل‌
رش‍د
ب‍ه‍زاد
ت‍رب‍ی‍ت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی :اصول و کاربرد آن
گلاور، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌گ۴۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت
هالفیش ، هانری گوردون ؛  اصفهان مشعل   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ه۳۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
جلالی ، مهدی ؛  تهران انتشارات چهر   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ج۵۲۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس التربوی
جابر،جابرعبدالحمید ؛  القاهره داراالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ج۱۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی
گلاس ، جین وی ؛ 
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲‬,‭‌گ۴۷۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی و دانش آموزش و پرورش
پیاژه ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌پ۸۶۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی در روانشناسی تربیتی
خدیوی زند، محمدمهدی ؛  تهران تربیت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌خ۴۱۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چرا تشویق ... ؟
مجوزی ، عبدالله ؛  تهران انتشارات اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌م۲۸۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها
پارسا، محمد ؛  تهران بعثت ؛ سخن   ، ۱۳۷۰- ۱۳۷۲ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۵‬,‭‌پ۱۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی و آموزش و پرورش
میرزابیگی ، علی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭‌م۹۳۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی سال سوم دانشسراهای تربیت معلم
زائردارابی ، علی ؛  تهران شرکت چاپ و نشر ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭ز۲۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درباره آموزش
اسلامی ندوشن ، محمدعلی ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش علمی :ارزیابی روان شناسی و آرای تربیتی کلاپارد و نقش او در پیدایش آموزش و پرورش علمی
امیری ، محمدعلی ،۱۳۰۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۸۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی برای استفاده کلاسهای کارآموزی آموزشی ضمن خدمت
احمدی ، علی اصغر ؛  تهران شرکت چاپ و نشر ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کودک و مدرسه
ایلینگورث ، رونالد س . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۸۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویژگیهای آدمی و یادگیری آموزشگاهی
بلوم ، بنجامین سمیوئل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ب۶۷۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روان شناسی در آموزش
بیلر، رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ب۹۶۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چه چیز به زندگی ارزش می بخشد؟( کاربرد روانشناسی د رتعلیم و تربیت )
درویل ، لیوندر ؛  تهران بهزاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭د۴۹۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در تدریس
درویل ، لیوندر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭د۴۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
سیاسی ، علی اکبر ؛  [تهران ] امیر کبیر   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌س۸۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7