کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍زه‍ک‍اران‌ و م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ -آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍دی‍وی‌ زن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ح‍ک‍م‍ت‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
ع‍ی‍س‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ال‍ت‍اوی‍لا، ان‍ری‍ک‍و
ورت‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد ک‍ی‌.
ک‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
اب‍راه‍ی‍م‌، اک‍رم‌ ن‍ش‍ات‌
ان‍ص‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ای‍ب‍راه‍م‍س‍ن‌، دی‍وی‍د
پ‍وت‌ وای‍ن‌، دی‍وی‍د
ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌
رس‍ت‍م‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ل‍م‍ی‍اء
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌: وی‍س‍ت‍ار
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
م‍ی‍زان‌
ع‍لام‍ت‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
اش‍راق‍ی‌
ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پدیده های جنایی در غرب و مسائل نوجوانی
صفوی ، امان الله ؛  تهران امان الله صفوی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳۶‬,‭‌ص۷۳۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کیفری
ایبراهمسن ، دیوید ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳/۳۶۴‬,‭‌ف‍لا۹۵۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی قضائی
التاویلا، انریکو ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۷۱۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی
انصاری ، مسعود ؛  [تهران ] اشراقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۸۸۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی جنایی
کی نیا، مهدی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ک۹۷۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس الجنائی
ابراهیم ، اکرم نشات ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
فرجاد، محمدحسین ؛  [تهران ] نشر همراه : ویستار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ف۳۶۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
ستوده ، هدایت الله ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳/۳۶۴‬,‭‌س۳۵۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کیفری
حکمت ، سعید ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳/۳۶۴‬,‭‌ح۷۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در ساخت شخصیت و خانواده بزهکاران ...درآمدی بر روانشناسی جنائی
خدیوی زند، محمدمهدی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌خ۴۱۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جرم
پوت واین ، دیوید ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌پ۵۶۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علاج المجرمین
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ع۹۸۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<القانون = قانون >الجنائی من المنظور النفسی
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۹۸۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی جنایی
دادستان ، پریرخ ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭د۱۴۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنائی
سیاسی ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌س۸۷۳رو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اتجاهات جدید فی علم النفس الجنائی
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ع۹۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنائی :آموزش روان شناسی در دوره عالی جرم شناسی
حکمت ، سعید ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ح۷۱۶رو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان شنایی جنایی
رستمی تبریزی ، لمیاء ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭ر۴۹۴رو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی محیطی و تحلیل جرم
ورتلی ، ریچارد کی . ؛  تهران علامت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۲۲‬,‭و۵۱۴‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک