کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ف‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍ت‍دی‌، ن‍ادره‌
گ‍ودرزی‌ م‍لای‍ری‌، ب‍ه‍زاد
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
ن‍ج‍اح‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌، وی‍دا
م‍وی‍رز، ب‍ی‍ل‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌
م‍ورگ‍ان‌، ک‍ل‍ی‍ف‍ورد ت‍وم‍اس‌
س‍روری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
پ‍ی‍ن‍ل‌، ج‍ان‌
م‍ه‍وار ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ری‍س‌، پ‍ل‌
پ‍اول‍وف‌، ای‍وان‌ پ‍ت‍رووی‍چ‌
ب‍ه‍زاد، م‍ح‍م‍ود
م‍ی‍ت‍وس‌، ان‍درو
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
س‍م‍ت‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ون‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
وح‍ی‍د اف‍ض‍ل‍ی‌ راد
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
وی‍رای‍ش‌
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ی‍ون‍د
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ارس‍ب‍اران‌
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ع‍وی‍دات‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
ن‍ش‍ر آزم‍ون‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی اعصاب و غدد
کالات ، جیمز ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی آزمایشی ( تجربی )
داعی ، صفر ؛  ض تهران انتشارات پیوند   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۱۳۱‬,‭د۱۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تجربی
سروری ، محمد حسین ؛  تهران انتشارات امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۱۳۱‬,‭‌س۴۹۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه درسنامه روانشناسی فیزیولوژیک ( ۱ :)یادگیری و حافظه ، زبانپرشی
گودرزی ملایری ، بهزاد ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌گ۷۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راز شاد زیستن
میتوس ، اندرو ؛  تهران وحید افضلی راد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌م۲۵۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک
مورگان ، کلیفورد توماس ؛  تهران بنگاه ترجمه ونشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌م۸۳۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی روانی
مهتدی ، نادره ؛  [تهران ] دانشگاه ابوریحان بیرونی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌م۸۶۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد پاولفی به روانپزشکی و روانشناسی
پاولوف ، ایوان پتروویچ ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌پ۲۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آثار پاولوف
پاولوف ، ایوان پتروویچ ؛  [تهران ] دنیای نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۱‬,‭‌پ۲۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی چند درباره روانشناسی فیزیولوژیک
بهزاد، محمود ؛  [تهران ] ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸۲‬,‭‌ب۸۵۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( :فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸‬,‭‌ک۱۴۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
خداپناهی ، محمدکریم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰- ۱۳۸۸ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸‬,‭‌خ۳۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
التیام و ذهن ، عوامل روانی سلامت جسم :گفت و شنودی با ۱۵[ پانزده ]پژوهشگر و پزشک امریکایی
مویرز، بیل ؛  تهران نشر آزمون   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۰۰۱۹‬,‭‌م۸۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سوالهای تشریحی و تستی روان شناسی فیزیولوژیک ( دانشگاه پیام نور )دکتر محمدعلی احمدوند
علیخانی ، ویدا ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ع۸۵۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس التجریبی
فریس ، پل ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ف۵۱۸‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فن روان شناسی تجربی
نجاحی ، مصطفی ؛  تهران شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ن ۲۹۸ ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان
مهوار حسینی ، محمود ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۸۹۷ر‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
پینل ، جان ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸‬,‭‌پ۹۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روان شناسی فیزیولوژیک
کارلسون ، نیل ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۱۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2