کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍دی‍ر خ‍م‌
س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ش‍ع‍ر زه‍د
ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ت‍وب‍ه‌( اس‍لام‌)
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
س‍ی‍ک‍ی‍س‍م‌
م‍ی‍رزا ع‍ظی‍م‍ا اک‍س‍ی‍ر
خ‍لاق‍ی‍ت‌ ه‍ن‍ری‌ در ادب‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور اری‍س‍م‍ان‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ژگ‍ان‌
ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ م‍رغ‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
م‍ن‍ص‍وری‌، اح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
روح‍ان‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
اش‍رف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ث‍ال‍ث‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍داح‍ی‌ ک‍وپ‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ل‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ره‌ پ‍ی‍م‍ا، ف‍اطم‍ه‌
ع‍ک‍اف‌ ده‍ک‍ردی‌، م‍ی‍ن‍ا
رح‍ی‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
روح‍ان‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌
[ام‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌
م‍ه‍ام‌ م‍ن‍ی‍ر
اس‍اطی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
منتقی الاصول
روحانی ، محمد ؛  [قم ] [امیر]   ، ۱۴۱۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭ر۷۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کامل
ابن اثیر، علی بن محمد ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وسیله النجاه
اصفهانی ، ابوالحسن ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۴،و‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه کهن :پارسی تاریخ غررالسیر
ثعالبی مرغنی ، حسین بن محمد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌ث‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاویل قرآن در مثنوی ( مبانی ، موارد و ماخذ)
روحانی ، رضا ؛  تهران : دانشگاه تهران : دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۴۶ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سوررئالیسم در نثر عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم هجری
جلوانی ، محمد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۳۵ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رسالت زبان و ادبیات
تولستوی ، آلکسی نیکالایویچ ؛  تهران انتشارات گوتنبرگ   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۲‬,‭‌ت۸۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
فرا روان شناسی روح در مثنوی مولوی
مداحی کوپایی ، حسین ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۵ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و تعلیقات دیوان ( محمود القصاید )سپهر کاشانی
امیری ، عبدالرزاق ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۷ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و بررسی شعر زهد در ادب فارسی تا قرن ششم هجری
عکاف دهکردی ، مینا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۹ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
خاستگاه و ساختار غزل روایی در شعر فارسی ( از مشروطیت تا امروز)
منصوری ، احمدرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۳۴ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
نقد اجتماعی در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم هجری
ثالثی ، محمود ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۴۵ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبک شناختی غزلیات حسین منزوی
جعفرپور اریسمانی ، نفیسه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۴۸ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبک شناختی شعر فریدون مشیری
رحیمی کاشانی ، مصطفی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۶۳ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
توبه رحمتی دیگر
روحانی ، محمد ؛  قم چهارده معصوم علیهم السلام   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۴‬,‭ر۷۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و تعلیق خداوندنامه صبای کاشانی
اشرفی ، علیرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۹۲ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دین سیک ها
روحانی ، محمد ؛  قم دانشگاه ادیان و مذاهب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۶‬,‭ر۷۷۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه امامت حضرت علی علیه السلام در نگاه حدیث غدیر
روحانی علی آبادی ، محمد ؛  تهران مهام منیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭ر۷۸۱‌پژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح دیوان اکسیر اصفهانی ( نیمه نخست )
محمدی ، مژگان ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۳۱ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و تعلیق مثنوی آسمان هشتم اثر روح الامین شهرستانی اصفهانی
ره پیما، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۳۴ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2