کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رودی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طلاق‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌ -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -)ای‍ران‌
ام‍وال‌ غ‍ی‍رم‍ن‍ق‍ول‌ -ای‍ران‌ -دع‍اوی‌
 
پدیدآور:
رودی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ آوا دادس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ث‍اق‌ ع‍دال‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳ : مسئولیت قراردادی ( ضمانتهای اجرای مفاد قرارداد)
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭ر۷۹۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۷( عقود معین اذنی و وثیقه ای )
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭ر۷۹۳‌ح‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭ر۷۹۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وکالت در طلاق
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران کتاب آوا دادستان میثاق عدالت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۶۶‬,‭ر۷۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق به زبان ساده ( برای دانشجویان حسابداری و گمرک )مطابق باسرفصل های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭ر۷۹۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توقیف اموال منقول و غیرمنقول در حقوق ایران ( با ملاحظه قانون اجرای احکام مدنی )
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران کتاب آوا دادستان میثاق عدالت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳‬,‭ر۷۹۳‌تو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک