کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رک‍اب‍ی‌، ج‍ودت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
رک‍اب‍ی‌، ج‍ودت‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ع‍ارف‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
دار م‍م‍ت‍از
دار ال‍ف‍ک‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الاداب = اداب >العربی من الانحدار الی الازهار
رکابی ، جودت ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭ر۶۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >العربی من الانحدار الی الازدهار
رکابی ، جودت ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭ر۶۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرق تدریس اللغه العربیه
رکابی ، جودت ؛  بیروت دار الفکر   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۲۴‬,‭ر۶۷۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منهج البحث الادبی فی اعداد الرسائل الجامعیه :دبلوم -ماجستیر -دکتوراه
رکابی ، جودت ؛  دمشق دار ممتاز   ، ۱۴۱۳ه = ۱۹۹۹ م
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭ر۶۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب الاندلسی
رکابی ، جودت ؛  قاهره دارالمعارف   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭ر۶۷۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک