کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - دس‍ت‍ور
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ زای‍ش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -زم‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌، رض‍ی‌
م‍ورف‍ی‌، ری‍م‍ون‍د
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
ف‍رزام‌، ع‍ب‍اس‌
آری‍ان‍ی‍ا، م‍س‍ع‍ود
ص‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
م‍ارت‍ی‍ن‍ت‌، ای‌.وی‌.
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، طاه‍ره‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌
ارب‍اب‌ ش‍ی‍ران‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ع‍اع‌، اح‍م‍د
گ‍راور
ک‍رون‌، راب‍رت‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
لازار، ب‌.ی‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌، ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
م‍رس‍ل‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ف‍اطم‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
آل‍ف‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‌
خ‍وروش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ع‍ل‍وی‌
ی‍اس‍م‍ن‌
ره‍ن‍م‍ا
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍اد
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ب‍اس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور توصیفی زبان انگلیسی (برمبنای نظریه زبانشناسی توصیفی چامسکی )
عسگری ، جعفر ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ع۶۱۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قواعد ساختار جمله در زبان انگلیس
کرون ، رابرت ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ک۴۸۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرامر زبان انگلیسی (مقدماتی -عالی )شامل :دستور زبان فارسی ، دستور کامل زبان انگلیسی با نمونه ها و مثال ها،...
شاهین ، داریوش ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ش۳۲۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه جامعی در قواعد، لغت ، تجزیه -ترکیب و اصطلاحات زبان انگلیسی
لازار، ب .ی ؛  مولف ، بکوشش حسن صفائی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ل۱۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان انگلیسی ( شامل اقسام کلام ، نحو، واژگان ، درک مفهوم و آزمون )برای داوطلبان آزمونهای کاردانی ...
[تهران ] علوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان انگلیسی ویژه مکالمه noitasrevnoC rof rammarG HsilgnE
شعاع ، احمد ؛  تهران یاسمن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ش۴۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان انگلیسی کمبریج
مورفی ، ریموند ؛  تهران ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌م۸۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان جمله در زبان انگلیسی بر اساس erutcurts ecnetnes hsilgnE
کرون ، رابرت ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ک۴۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گرامر کامل انگلیسی
مارتینت ، ای .وی . ؛  تهران آلفا   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌م۱۲۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دستوری زبان انگلیسی
احمدی پور، طاهره ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دستور زبان انگلیسی :انگلیسی -فارسی
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی گرامر -لغت -درک مطلب -تست ، مجموعه جدید، کامل و تجدیدنظر شده جزوه های رزمندگان ...
آریانیا، مسعود ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭آ۴۴۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گرامر کاربردی همراه با توضیح ، تمرین ، جواب و تست
گراور ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌گ۲۸۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع خواندن از طریق خواندن
خوروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و خودآموز گام به گام زبان انگلیسی ( ۳ )دوره پیش دانشگاهی نظام جدید
صفی ، عباس ؛  تهران فهرست   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ص۷۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زبان خارجه برای دانشجویان رشته های علوم انسانی
ارباب شیرانی ، سعید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۳۲۶ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و سنجش گرامر زبان انگلیسی :شرح کلیه مباحث گرامر ... به انضمام تمرینهای مختلف و نمونه هایی از آزمون دانشگاهها
صادقی ، ایرج ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ص۱۹۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبان خارجه
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۴۴۰۹۵۵‬,‭ز۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تست و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه :مخصوص دبیرستان و داوطلبان دانشگاهها
فرزام ، عباس ؛  تهران باستان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف۴۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
توصیف مقابله ای زمانها در انگلیسی و فارسی
هیرمندی ، رضی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ه۹۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4