کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
غ‍ف‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍م‍ان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وس‍ع‍د، اح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍ی‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍م‍ال‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تفصیلی اصطلاحات و تعبیرات عربی
ابوسعد، احمد ؛  تهران عیاران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تطبیقی کنایات عربی -فارسی براساس معجم التراکیب والعبارات الاصطلاحیه العربیه -احمد ابوسعد
اقبالی ، عباس ؛  قم جمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قاموس عصری فی المصطلحات الحدیثه ( :فرهنگنامه ی معاصر )عربی -فارسی
غفرانی ، محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌غ۵۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تعبیرها و اصطلاحات روزمره برپایه متون داستانی و نمایشنامه ای معاصر عرب
ایمانیان ، حسین ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹۸۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عبارت های اصطلاحی ( عربی - فارسی )
صینی ، محمود اسماعیل ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ص۹۹۵‌ف‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک