کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍د، م‍ح‍م‍ود
اب‍ن‌ دری‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،۳۲۱-۲۲۳ ق‌
رض‍ا، اح‍م‍د
ت‍ون‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ام‍رای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ض‍ام‍ن‌، ح‍ات‍م‌ ص‍ال‍ح‌
م‍ب‍ارک‌، ن‍اص‍ر
دروی‍ش‌، اح‍م‍د
س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
م‍س‍دی‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍اص‍ر
وک‍ال‍ه‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌
دارال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دار الاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍ب‍زوار
دارالاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی تطبیقی
سامرایی ، ابراهیم ؛  سبزوار دانشگاه تربیت معلم سبزوار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌س۲۴۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جمالیات اللغه العربیه
تونجی ، محمد ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ت۸۸۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فی قضایا اللغه التربویه
سید، محمود ؛  الکویت وکاله المطبوعات   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌س۸۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مولد اللغه
رضا، احمد ؛  بیروت دارالرائد العربی   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭ر۵۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انقاذ اللغه من ایدی النحاه حوار جذری حول مشکلات العربیه المعاصره
درویش ، احمد ؛  بیروت دارالفکر الماصر   ، ۱۴۱۹ق = ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭د۴۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الاشتقاق = اشتقاق >
ابن درید، محمد بن حسن ،۳۲۱-۲۲۳ ق ؛  [قاهره ] مکتبه الخانجی   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الظاهر=ظاهر >اللغوی فی الثقافه العربیه دراسه فی المنهج الدلالی عند العرب
مبارک ، ناصر ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۵ق =۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌م۲۱۳ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فقه اللغه
ضامن ، حاتم صالح ؛  قاهره دار الافاق العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ض۱۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی علم اللغه
سلیمان ، فتح الله ؛  قاهره دارالافاق العربیه   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌س۶۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مباحث تاسیسیه فی اللسانیات
مسدی ، عبدالسلام ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌م۵۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک