کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ خ‍ان‌ ب‍درم‍ح‍م‍دده‍ار
ت‍ون‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍ل‍وف‌، ل‍وی‍س‌
م‍ل‍ی‍ان‍ی‌ الاح‍م‍دی‌، م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ون‍ص‍ر ف‍راه‍ی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دم‍رت‍ض‍ی‌
اب‍وس‍ع‍د، اح‍م‍د
ت‍رق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
اف‍ن‍ان‌، س‍ه‍ی‍ل‌ م‍ح‍س‍ن‌
ال‍ی‍اس‌، ال‍ی‍اس‌ ان‍طون‌
م‍س‍ع‍ود، ج‍ب‍ران‌
م‍خ‍ل‍وف‌، ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ی‍ع‍ق‍وب‌، ام‍ی‍ل‌
س‍ی‍اح‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
اس‍لام‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دارال‍ه‍دای‍ه‌
اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ع‍ی‍اران‌
دارال‍م‍ش‍رق‌
ب‍ه‌ ن‍ش‍ر، آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
اک‍س‍ف‍ورد
اس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‌
خ‍ی‍ام‌
ن‍ق‍ره‌ ح‍ک‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاج العروس من جواهرالقاموس
زبیدی ، محمدمرتضی ؛  دارالهدایه   ، ۱۳۸۵ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭ز۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجم الافعال المتعدیه بحرف
ملیانی الاحمدی ، موسی بن محمد ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۷۶۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تراجم الاعاجم :فرهنگ کهن واژه های قرآن با ترجمه فارسی در سده ۶ هجری
تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌ت۴۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر و توضیح کلمات قرآن
مخلوف ، حسنین محمد ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی ، آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌م۳۸۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فلسفی فارسی -عربی -انگلیسی -فرانسه -پهلوی -یونانی -لاتین
افنان ، سهیل محسن ؛  تهران نقره حکمت   ، ۱۳۶۲-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۰۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۵و‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تفصیلی اصطلاحات و تعبیرات عربی
ابوسعد، احمد ؛  تهران عیاران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قاموس المصطلحات اللغویه و الادبیه عربی -انکلیزی -فرنسی
یعقوب ، امیل ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ی۵۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم = معجم >الفارسی -العربی الموجز
تونجی ، محمد ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ت۸۸۳‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نوین عربی -فارسی ترجمه القاموس العصری
الیاس ، الیاس انطون ؛  تهران کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۵۸-۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۵۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی -فارسی -مصور"بضمیمه رجال نامی شیعه "
سیاح ، احمد ؛  تهران کتابفروشی اسلام   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌س۸۶۱‌ف‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی ترجمه المنجد الابجدی
سیاح ، احمد ؛  تهران اسلام   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌س۸۶۱‌فد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستورالاخوان
قاضی خان بدرمحمددهار ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۹-۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ق۲۴۶د‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الرائد = رائد >فرهنگ الفبایی عربی -فارسی
مسعود، جبران ؛  مشهد به نشر، آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌م۵۵۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المنجد=منجد >الابجدی
معلوف ، لویس ؛  بیروت دارالمشرق   ، ۱۹۶۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌م۶۷۳‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<المنجد=منجد >فی اللغه و الاعلام
معلوف ، لویس ؛  بیروت دارالمشرق   ، ۱۹۶۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌م۶۷۳‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<المنجد = منجد >فی الاعلام
معلوف ، لویس ؛  بیروت دارالمشرق   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌م۶۷۳‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<المنجد=منجد >فی اللغه
معلوف ، لویس ؛  تهران اسماعیلیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌م۶۷۳‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام ، عربی -فارسی
ترقی ، محمد علی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ت۴۸۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نصاب یا کلیات نصاب الصبیان
ابونصر فراهی ، مسعودبن ابی بکر ؛  تهران اسلامیه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قاموس المکتب انکلیزی عربی
اکسفورد   ،
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۹۲۷‬,‭‌ق۲۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4