کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۱۹
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
زک‍ری‍ا، م‍ی‍ش‍ال‌
م‍ن‍ذر، ام‍ی‍ل‌
دب‍اس‌، ص‍ادق‌ ی‍وس‍ف‌
دراج‌، اح‍م‍د
اب‍ن‌ دری‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،۳۲۱-۲۲۳ ق‌
ف‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرف‍اس‍ی‌
س‍ام‍رای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ش‍ک‍وه‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍وم‍ای‍ر، ف‍ردری‍ک‌
س‍ورن‌، پ‍ی‍ت‍ر آ .ام‌.
اوراغ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍س‍دی‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌
ح‍س‍ن‍ی‍ن‌، ص‍لاح‌
ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌،۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ه‍اج‍ر، م‍ه‍ران‌
ب‍وق‍ره‌، ن‍ع‍م‍ان‌
غ‍ل‍ف‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ح‍م‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍واس‍ع‌
راب‍ی‍ن‍ز، راب‍رت‌ ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
م‍ج‍د
دار اس‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ ن‍اش‍رون‌ م‍ن‍ش‍ورات‌ الاخ‍ت‍لاف‌ دارالام‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍ب‍زوار
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر زبانشناسی
مشکوه الدینی ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌م۵۸۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی تطبیقی
سامرایی ، ابراهیم ؛  سبزوار دانشگاه تربیت معلم سبزوار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌س۲۴۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر زبانشناسی
رابینز، رابرت هنری ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭ر۷۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های سیاسی زبان شناسی
نیومایر، فردریک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌ن۹۹۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی و ادبیات ( تاریخچه چند اصطلاح )
صفوی ، کورش ،۱۳۳۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌ص۷۳۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
به سوی زبان شناسی شعر
مهاجر، مهران ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌م ۸۵۷ ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الاشتقاق = اشتقاق >
ابن درید، محمد بن حسن ،۳۲۱-۲۲۳ ق ؛  [قاهره ] مکتبه الخانجی   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ما الخطاب ؟ وکیف نحلله ؟
حمیری ، عبدالواسع ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ح۸۶۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی علم اللغه الوصفی والتاریخی والمقارن
حسنین ، صلاح ؛  بیروت مکتبه الاداب   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌ح۵۴۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ملکه اللسان :ابداع الانسان و عبقریه المکان اسس علوم اللغه و طرق تصنیف اللغات و اللهجات فی العالم
دراج ، احمد ؛  قاهره مکتبه الاداب   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭د۴۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اللسانیات النسبیه :دواعی النشاه
اوراغی ، محمد ؛  بیروت  رباط دارالعربیه للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف  دارالامان   ، ۱۴۳۱ق = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ف‍لا۹۲۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الخطاب = خطاب >الادبی و رهانات التاویل :قراءات نصیه تداولیه حجاجیه
بوقره ، نعمان ؛  اردن عالم الکتب الحدیث   ، ۲۰۱۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۷۸۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فی اللسانیات العامه :تاریخها، طبیعتها، موضوعها، مفاهیمها
غلفان ، مصطفی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌غ۷۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی علم اللغه الحدیث
دباس ، صادق یوسف ؛  عمان دار اسامه   ، ۲۰۱۲م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭د۳۵۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الالسنیه = السنیه >التولیدیه و التحویلیه و قواعد اللغه العربیه ( الجمله البسیطه )
زکریا، میشال ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭ز۴۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ زبان شناسی ( :بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب )
سورن ، پیتر آ .ام . ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌س۸۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<اللسانیات = لسانیات >البنیویه :منهجیات و اتجاهات
غلفان ، مصطفی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۳م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌غ۷۶‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ازمه اللغه العربیه فی المغرب :بین اختلالات التعددیه و تعثرات " الترجمه "
فهری ، عبدالقادرفاسی ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ف۹۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<اللغه = لغه >العربیه الفصحی :مشکلاتها و مشاریع تیسیرها
منذر، امیل ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۳۷ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۷۸۵‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مباحث تاسیسیه فی اللسانیات
مسدی ، عبدالسلام ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌م۵۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2