کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴ - ۷۸۶ ق‌ -.ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
دی‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ج‍د س‍رای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
م‍س‍ج‍دس‍رائ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍ی‍ض‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ف‍ی‍ض‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌؛ م‍ی‍زان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق برای همه
زراعت ، عباس ؛  نشر فیض   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭ز۲۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متون فقه برای دانشجویان رشته حقوق ، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭ز۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭ز۲۷‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جرم سیاسی
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۱‬,‭ز۲۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست های متون فقه مشتمل بر ۱۰۰۰ تست قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق ،...
مسجدسرائی ، حمید ؛  نشر فیض   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۵۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی
زراعت ، عباس ؛  نشر فیض   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌شد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
زراعت ، عباس ؛  قم نشر فیض   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭ز۲۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ش‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فقه استدلالی شرح کامل کتاب " الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( تالیف شهیدثانی )همراه با متن اصلی مبحث نکاح
زراعت ، عباس ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲‬,‭‌ش۸۴۶‌ل،/‌شز‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭ز۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
حدود مسئولیت کیفری صغیر و مجنون در فقه و حقوق موضوعه
مسجد سرایی ، حمید ؛  تهران : دانشگاه تهران ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭ز۲۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی
زراعت ، عباس ؛  [کاشان ] فیض   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
زراعت ، عباس ؛  تهران فکرسازان ؛ میزان   ، ۱۳۸۱-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭ز۲۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ق‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه همراه با متن عربی و اعراب گذاری
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم حقوق اسلامی   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌س۲۷۴‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تکالیف مدیران دفاتر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات عربی به فارسی و فارسی به عربی = معجم المصطلحات القانونیه عربی -فارسی و فارسی -عربی
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭ز۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7