کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روم‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ورش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۵۲۹-۵۵۸ ق‌.م‌.
ع‍ل‍وم‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ظه‍ی‍رال‍دول‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر،۱۳۴۲-۱۲۸۱ ق‌ -.خ‍اطرات‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -ق‍رن‌۲۰
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۵-۱۲۸۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -دی‍ل‍م‍ی‍ان‌،۴۴۷-۳۲۰ ق‌.
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌ -ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
ن‍ی‍ک‍لای‌ دوم‌ ، ام‍پ‍رات‍ور روس‍ی‍ه‌،۱۹۱۸-۱۸۶۸
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -ج‍ن‍گ‌ ب‍ا روس‍ی‍ه‌،۱۲۲۸-۱۲۱۸ ق‌
 
پدیدآور:
گ‍وردون‌، ن‍وآ
ب‍ه‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌
ظه‍ی‍رال‍دول‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر،۱۳۴۲-۱۲۸۱ ق‌
ش‍ان‍دور، آل‍ب‍ر
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
دی‍وان‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، اح‍م‍د
پ‍ورش‍ال‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ال‍ی‍اده‌، م‍ی‍رچ‍ا
آذی‍ن‍ف‍ر، م‍ح‍م‍ود
ال‍ی‍وت‌، ف‍ل‍ورن‍س‌
ک‍ب‍ی‍ر، م‍ف‍ی‍زال‍ل‍ه‌
م‍س‍ی‌ ، راب‍رت‌
اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۴۲۱ ق‌
آرن‍اس‍ن‌، ی‍ورواردور ه‍اروارد
راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍دراس‍ل‌
ک‍ری‍م‍ی‌، خ‍س‍رو
گ‍ئ‍ورگ‍ی‍و، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌ وی‍رژی‍ل‌
ی‍ون‍ی‍ر، ژان‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌
پ‍ورب‍اق‍ر، ای‍رج‌
 
ناشر:
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری
یونیر، ژان ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲‬,‭‌ی۶۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماهیگیران تاجدار
کبیر، مفیزالله ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۹‬,‭‌ک۳۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیدار با ذبیح الله منصوری
جمشیدی ، اسماعیل ؛  [ تهران ] زرین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۲۸‬,‭‌ج۶۴۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبه خاطرات
بهزادی ، علی ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۰۹۲۲‬,‭‌ب۸۶۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کورش
شاندور، آلبر ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۵‬,‭‌ش۲۱۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارگردانان سینما
کریمی ، خسرو ؛  زرین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲‬,‭‌ک۵۱۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حکیم
گوردون ، نوآ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌گ۷۶۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نیکلا و آلکساندر(سرگذشت آخرین تزار روسیه )
مسی ، رابرت ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۸۰۹۲‬,‭‌م۵۶۱‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی برای همه
پورباقر، ایرج ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌پ۶۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میوه های دار تاریخ جنبشهای مردمی و مذهبی ملت ایران در قرن حاضر عصر قاجار( ۱۸۹۰-۱۹۲۳)
پورشالچی ، محمود ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌پ۶۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف زرین یا اطلاعات عمومی :شامل دانستنیها وشرح حال مشاهیر و چهره های ...
آذینفر، محمود ؛  تهران زرین   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭آ۳۳۴دز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر علم بر اجتماع
راسل ، برتراندراسل ؛  [تهران ] زرین   ،
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭ر۲۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر نوین
آرناسن ، یورواردور هاروارد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۰۴‬,‭آ۴۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سیاسی
الیوت ، فلورنس ؛  تهران زرین   ، [۱۳۳۶]
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات و اسناد ظهیرالدوله
ظهیرالدوله ، علی بن محمدناصر،۱۳۴۲-۱۲۸۱ ق ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴‬,‭ظ۷۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
در خیابان مینتولاسا :یک رمان و دونوویل
الیاده ، میرچا ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجارب الامم
ابن مسکویه ، احمدبن علی ،- ۴۲۱ ق ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ت ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه
علی بن ابیطالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ ق ؛  تهران زرین   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ع۸۴۵‌ن‌ف‍لاو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محمد( ص )
گئورگیو، کنستانتین ویرژیل ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌گ۹۶۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حدیقه الشعراء در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و صوفیان و هنرمندان و دانشمندان دوره قاجاریه از سال ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هجری قمری
دیوان بیگی ، احمد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭د ۹۷۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6