کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -ای‍ران‌
پ‍ول‌
اق‍ت‍ص‍اد
 
پدیدآور:
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
پ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد بخش عمومی
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۵۵‬,‭ز۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های اقتصادی در قرن بیستم
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱‬,‭ز۶۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭ز۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پول و بانک در اقتصاد جدید
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴‬,‭ز۶۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی بودجه و خزانه
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۴۸۰۹۵۵‬,‭ز۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک