کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زی‍ادی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
زی‍ادی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌،۱۳۲۹ - گ‍ردآورن‍ده‌
زی‍ادی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ت‍ک‍ا
ب‍رگ‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بر مدار صبح :مجموعه شعر
زیادی ، عزیزالله ؛  [تهران ] محراب قلم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ز۸۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شعر چیست
زیادی ، عزیزالله ،۱۳۲۹ - گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۹‬,‭ز۸۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ادبیات معاصرمجموعه شعر
زیادی ، عزیزالله ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ز۸۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خون فرات
زیادی ، عزیزالله ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ز۸۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
در همسایگی مرگ :گزیده اشعار
زیادی ، عزیزالله ؛  تهران تکا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ز۸۲در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک