کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ارگ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -م‍ع‍رف‍ی‌ و ارائ‍ه‌
وق‍ت‌ -ت‍ن‍ظی‍م‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍ف‍وی‍ض‌ -اخ‍ت‍ی‍ار
ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -گ‍زی‍ن‍ش‌ و ان‍ت‍ص‍اب‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
س‍رت‍و، س‍ام‍وئ‍ل‌
ف‍اطم‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍ارگ‍ل‌
س‍ارگ‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاهش فشار در محیط کار
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۸۲‬,‭‌ه۹۷۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اداره کردن افراد در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ه۶۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه تفویض اختیار کنیم
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۲‬,‭‌ه۶۱۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳‬,‭‌ه۶۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت گروه ها
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۲‬,‭‌ه۶۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فروش موفق
هلر، رابرت ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۵‬,‭‌ه۶۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برقراری ارتباط در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۵‬,‭‌ه۶۱۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
هیندل ، تیم ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۹۳‬,‭‌ه۹۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فنون سخنرانی
هیندل ، تیم ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۵۲‬,‭‌ه۹۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فنون مذاکره
هیندل ، تیم ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۲‬,‭‌ه۹۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارکنان
هلر، رابرت ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ه۶۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مصاحبه ( مصاحبه شغلی )
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۱۲۴‬,‭‌ه۹۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی
فاطمی ، محسن ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭۴‬,‭‌ف۱۶۸‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرپرستی نوین :چالش ها و راهکارها
سرتو، ساموئل ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۲‬,‭‌س۴۴۱‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک