کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‍ه‍ودی‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ان‍ت‍ظام‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۹ - - خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰-۱۳۰۴ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ت‍رک‍م‍ن‌ چ‍ای‌، م‍ع‍اه‍ده‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌، ۱۲۷۴- ۱۳۳۸ ، م‍س‍ت‍ع‍ار -س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‍ه‍ا، ف‍اطم‍ه‌،۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ان‍ت‍ظام‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
آذری‌ ش‍ه‍رض‍ای‍ی‌، رض‍ا
م‍ی‍ران‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
طاه‍راح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمان چای ( ۱۲۴۵-۱۲۵۰ ه .ق )
قاضیها، فاطمه ،۱۳۳۵ - ، گردآورنده ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲‬,‭‌ق۲۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسناد روابط ایران و شوروی ( در دوره رضاشاه ۱۳۱۸-۱۳۰۴ ه .ش )
طاهراحمدی ، محمود، گردآورنده ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۲‬,‭ط۲۵۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دولت ایران و متخصصان مهاجر آلمانی ( ۱۳۱۰-۱۳۱۹ش )
آذری شهرضایی ، رضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭آ۳۳۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات نصرالله انتظام :شهریور ۱۳۲۰ از دیدگاه دربار
انتظام ، نصرالله ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ف‍لا۸۵۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دو سفرنامه از نیما یوشیج
نیمایوشیج ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۰۴۲،/۲۲۵‬,‭‌ن۹۸۶/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران
میرانصاری ، علی ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭‌م۹۲۷‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک