کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
روزول‍ت‌، آرچ‍ی‍ب‍ال‍د،۱۹۱۸-
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
روزول‍ت‌، آرچ‍ی‍ب‍ال‍د
ری‍ک‍ل‍س‍ون‌، ج‍ف‍ری‌
ک‍ل‍ب‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ای‍گ‍ن‌
 
ناشر:
ن‍گ‍رش‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
اطلاع‍ات‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شوق آموختن
روزولت ، آرچیبالد ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۲۴‬,‭ر۸۱۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دولت بی قانون
تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۵۳‬,‭۰۰۷۴‬,‭د۷۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سی سال با سیا
کلبی ، ویلیام ایگن ؛  نگرش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۲۴‬,‭‌ک۶۳۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای جاسوسی جهان
ریکلسون ، جفری ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹‬,‭ر۹۵۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک