کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ -ق‍طع‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌licnuoC ytiruceS snoitaN detinU
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ytiruceS .N .U licnuoC
ص‍ل‍ح‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍دsnoitaN detinU
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د -ام‍ور م‍ال‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د -م‍ن‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .دب‍ی‍ر ک‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -ت‍اری‍خ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌licnuoC ytiruces .N .U
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، داود
م‍ی‍رزائ‍ی‌ ی‍ن‍گ‍ج‍ه‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ارس‍ادوس‍ت‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ث‍ق‍ف‍ی‌ ع‍ام‍ری‌، ن‍اص‍ر
ش‍ای‍گ‍ان‌، ف‍ری‍ده‌
دب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍م‍ص‍ام‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ه‍دای‍ت‍ی‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍وس‍ی‌ زاده‌، رض‍ا
ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍ل‍ن‌
ش‍وم‍ون‌، ش‍ارل‌
وال‍ده‍ای‍م‌، ک‍ورت‌
ه‍م‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ای‍ث‍اری‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
دان‍ش‍ور
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ی‍زان‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د در ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت
شریف ، محمد ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲‬,‭‌ش۴۴۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی
آقایی ، داود ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲‬,‭آ۶۶۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی
تهران وزارت امور خارجه موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۴‬,‭‌ح۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بحران مالی سازمان ملل متحد
همایی نژاد، محمد ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۰۹۱۶۳‬,‭‌ه۶۶۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سازمان ملل متحد
تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌س۱۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آداب تشریفات و آئین کار در سازمان ملل متحد
دبیری ، محمدرضا ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۰۱۳‬,‭د۳۷۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران )
هدایتی خمینی ، عباس ؛  تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲۳‬,‭‌ه۴۵۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاخ شیشه ای سیاست
والدهایم ، کورت ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲۴‬,‭و۲۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد
میرزائی ینگجه ، سعید ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۶‬,‭‌م۹۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد
شایگان ، فریده ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۵۸۴‬,‭‌ش۳۴۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی
شایگان ، فریده ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲۳‬,‭‌ش ۳۴۳ ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن
جانسون ، گلن ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۰۹‬,‭‌ج۱۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران ، همگامی امریکا و شوروی در ادامه جنگ
پارسادوست ، منوچهر ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳‬,‭‌پ۱۴۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منظمه الامم المتحده
شومون ، شارل ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌ش۷۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<۶۰= شصت >دلیل برای اهمیت وجود سازمان ملل متحد
تهران مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌ش۴۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد
تهران ایثاری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌س۱۵۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
منشور سازمان ملل متحد انگلیسی به فارسی
تهران دانشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲‬,‭‌س ۱۵۸ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازمان ملل متحد
ثقفی عامری ، ناصر ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۰۱۳‬,‭‌ث۶۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سازمان های بین المللی
موسی زاده ، رضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲‬,‭‌م۸۴۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی بین المللی
صمصامی ، غلامعلی ؛ 
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌ص۸۴۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2